Giao dịch với chứng khoán

image_pdfimage_print

Mô tả: Ngày 1/1/N, Ngân hàng A mua 1,000 cổ phiếu của Công ty X với giá 50,000 VND/cổ phiếu. Sau đó, vào ngày 31/12/N, giá cổ phiếu tăng lên 60,000 VND/cổ phiếu. Hãy ghi sổ và tính toán lãi/lỗ.

Giải pháp:

 1. Ghi sổ khi mua cổ phiếu (Ngày 1/1/N):
  • Nợ: Cổ phiếu Công ty X: 50,000,000 VND (1,000 cổ phiếu * 50,000 VND/cổ phiếu)
  • Có: Tiền mặt hoặc Tài khoản ngân hàng
 2. Tính toán lãi/lỗ khi bán cổ phiếu (Ngày 31/12/N):
  • Giá mua: 50,000 VND/cổ phiếu
  • Giá bán: 60,000 VND/cổ phiếu
  • Số cổ phiếu: 1,000

Lãi hoặc lỗ = (Giá bán – Giá mua) * Số cổ phiếu

 1. Ghi sổ khi bán cổ phiếu (Ngày 31/12/N):
  • Nếu có lãi: Có: Lãi từ giao dịch chứng khoán
  • Nếu có lỗ: Nợ: Lỗ từ giao dịch chứng khoán