Muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác gỗ cần chuẩn bị những giấy tờ như thế nào theo quy định?

Tôi có câu hỏi là muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác gỗ cần chuẩn bị những giấy tờ như thế nào theo quy định? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.

Khai thác gỗ có mã ngành kinh tế là bao nhiêu?

Khai thác gỗ có mã ngành kinh tế được quy định tại STT 02 Phần A Mục II Phụ lục II – Nội dung Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg như sau

022-0220-02200: Khai thác gỗ

Nhóm này gồm:

– Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho ngành chế biến lâm sản;

– Hoạt động khai thác gỗ tròn dùng cho làm đồ mộc như cột nhà, cọc đã được đẽo sơ, tà vẹt đường ray,…

– Đốt than hoa tại rừng bằng phương thức thủ công

Như vậy, theo quy định trên thì khai thác gỗ có mã ngành kinh tế là 022-0220-02200.

Muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác gỗ cần chuẩn bị những giấy tờ nào?

Để mở doanh nghiệp tư nhân sản xuất đường cần chuẩn bị những giấy tờ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Theo đó tại Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;

b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

d) Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

5. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Như vậy, để mở doanh nghiệp tư nhân khai thác gỗ thì hồ sơ cần những giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân như chứng minh nhân dân; căn cước công dân

– Sau đó, nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp của bạn đặt trụ sở chính, nhận giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh và chờ kết quả giải quyết.

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác gỗ thì phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ?

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ thì phải nộp bao nhiêu bộ hồ sơ, thì theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định này.

Như vậy, theo quy định trên thì để thành lập doanh nghiệp tư nhân khai thác gỗ thì phải nộp 01 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân khai thác gỗ gồm các nội dung nào?

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân gồm các nội dung được quy định tại Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

– Tên doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số điện thoại; số fax, thư điện tử (nếu có);

– Ngành, nghề kinh doanh;

– Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Thông tin đăng ký thuế;

– Số lượng lao động dự kiến;

– Họ, tên, chữ ký, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thông tin giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.