Mức thu lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh là bao nhiêu? Địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong trường hợp nào?