Doanh nghiệp thành lập tháng 12 thì có nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm thành lập không?

Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp thành lập tháng 12 không cần làm báo cáo tài chính (BCTC) 2023 và quyết toán thuế TNDN 2023, quyết toán TNCN 2023 có đúng không? Cụ thể là doanh nghiệp thành lập 7/12/2023, chỉ phát sinh 2 hóa đơn điện tử về mua phần mềm kế toán và mua chữ ký số chứ chưa có hoạt động gì. Công ty đã làm công văn xin được gộp BCTC 2023 vào BCTC 2024 và nộp lên bộ phận một cửa. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.

Doanh nghiệp thành lập tháng 12 thì có nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm thành lập không?

Căn cứ khoản 4 Điều 12 Luật Kế toán 2015 có quy định như sau:

Kỳ kế toán

4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Theo đó tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định như sau:

Phương pháp tính thuế

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Theo quy định trên thì doanh nghiệp được gộp báo cáo tài chính năm 2023 vào năm 2024 và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 vào năm 2024.

Nên không cần nộp riêng báo cáo tài chính năm 2023 và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 nữa.

Nhưng quy định bên hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân không có quy định cho mình gộp nên vẫn phải nộp nếu có phát sinh trả thu nhập cho người lao động trong năm 2023.

Tại tiểu mục 2 Mục II Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành có hướng dẫn “Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN” còn trường hợp có phát sinh trả thu nhập dù không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm những giấy tờ nào?

Căn cứ tại tiểu mục 1 Mục IV Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 thì hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm những giấy tờ bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

(3) Cá nhân thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay thì

Cá nhân lập Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân kỳ tính thuế năm 2023 theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Doanh nghiệp mới thành lập nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Căn cứ tại tiểu mục 2 Mục IV Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021 có quy định như sau:

THỦ TỤC KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ

2. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp cá nhân khai và nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN tại trang web thì hệ thống có chức năng hỗ trợ xác định cơ quan thuế quyết toán dựa trên thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế phát sinh trong năm do cá nhân kê khai.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được xác định cụ thể như sau:

2.1. Đối với tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp mới thành lập nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.