Mẫu Bảng kê thu mua hàng hoá không có hoá đơn? Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa không có hóa đơn được tính vào chi phí hợp lý khi nào?

Mẫu Bảng kê thu mua hàng hoá không có hoá đơn? Chi phí của doanh nghiệp mua hàng hóa không có hóa đơn được tính vào chi phí hợp lý khi nào?