Tài khoản định danh cá nhân của cán bộ Kiểm toán nhà nước bao gồm số điện thoại không? Có được đặt mật khẩu có chứa số điện thoại không?

Tài khoản định danh cá nhân của cán bộ Kiểm toán nhà nước bao gồm số điện thoại không? Có được đặt mật khẩu có chứa số điện thoại không?