LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

image_pdfimage_print

Bài tập số 1:

Công ty A như sau:    

Doanh thu:

        Doanh thu từ bán hàng/sản phẩm: 100,000 đơn vị tiền

        Thu nhập từ dịch vụ khác: 20,000 đơn vị tiền

    Chi phí:

        Chi phí vật liệu, cung cấp: 30,000 đơn vị tiền

        Chi phí nhân công: 25,000 đơn vị tiền

        Chi phí quản lý và hoạt động: 15,000 đơn vị tiền

        Chi phí bán hàng và tiếp thị: 10,000 đơn vị tiền

        Chi phí khác: 5,000 đơn vị tiền

    Chi phí khác:

        Chi phí tài chính: 8,000 đơn vị tiền

        Chi phí thuế: 12,000 đơn vị tiền

 

Lời giải:

 

Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement):

 

    Doanh thu:

        Doanh thu từ bán hàng/sản phẩm: 100,000 đơn vị tiền

        Thu nhập từ dịch vụ khác: 20,000 đơn vị tiền

        Tổng doanh thu = 100,000 + 20,000 = 120,000 đơn vị tiền

 

    Chi phí:

        Chi phí vật liệu, cung cấp: 30,000 đơn vị tiền

        Chi phí nhân công: 25,000 đơn vị tiền

        Chi phí quản lý và hoạt động: 15,000 đơn vị tiền

        Chi phí bán hàng và tiếp thị: 10,000 đơn vị tiền

        Chi phí khác: 5,000 đơn vị tiền

        Tổng chi phí = 30,000 + 25,000 + 15,000 + 10,000 + 5,000 = 85,000 đơn vị tiền

 

    Lợi nhuận gộp:

        Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = 120,000 – 85,000 = 35,000 đơn vị tiền

 

    Chi phí khác:

        Chi phí tài chính: 8,000 đơn vị tiền

        Chi phí thuế: 12,000 đơn vị tiền

        Tổng chi phí khác = 8,000 + 12,000 = 20,000 đơn vị tiền

 

    Lợi nhuận hoạt động:

        Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận gộp – Tổng chi phí khác = 35,000 – 20,000 = 15,000 đơn vị tiền

 

    Lợi nhuận sau thuế:

        Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận hoạt động – Chi phí thuế = 15,000 – 12,000 = 3,000 đơn vị tiền

Bảng cân đối kế toán

Tài sản

Số liệu (đơn vị tiền)

Nguồn vốn và Nợ

Số liệu (đơn vị tiền)

Tài sản cố định

150,000

Vốn chủ sở hữu

100,000

Tài sản lưu động

80,000

Nợ dài hạn

50,000

Tài sản ngắn hạn

70,000

Nợ ngắn hạn

80,000

Tổng tài sản

300,000

Tổng vốn và nợ

230,000

Trong bảng cân đối kế toán trên:

 

    Tài sản: Gồm các loại tài sản như tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản ngắn hạn.

    Nguồn vốn và Nợ: Bao gồm vốn chủ sở hữu, nợ dài hạn và nợ ngắn hạn.

    Tổng tài sản: Tổng giá trị của tất cả các loại tài sản.

    Tổng vốn và nợ: Tổng giá trị của vốn và nợ của doanh nghiệp.

 

 Bài tập số 2:

Công ty ABC trong năm 2024:

    Doanh thu:

        Doanh thu từ bán hàng/sản phẩm: 250,000 đơn vị tiền

        Thu nhập từ dịch vụ khác: 50,000 đơn vị tiền

    Chi phí:

        Chi phí vật liệu, cung cấp: 70,000 đơn vị tiền

        Chi phí nhân công: 50,000 đơn vị tiền

        Chi phí quản lý và hoạt động: 30,000 đơn vị tiền

        Chi phí bán hàng và tiếp thị: 20,000 đơn vị tiền

        Chi phí khác: 10,000 đơn vị tiền

    Chi phí khác:

        Chi phí tài chính: 15,000 đơn vị tiền

        Chi phí thuế: 25,000 đơn vị tiền

Yêu cầu:

 

Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh cho Công ty ABC dựa trên thông tin trên.

 

Lời giải:

 

    Doanh thu:

        Doanh thu từ bán hàng/sản phẩm: 250,000 đơn vị tiền

        Thu nhập từ dịch vụ khác: 50,000 đơn vị tiền

        Tổng doanh thu = 250,000 + 50,000 = 300,000 đơn vị tiền

 

    Chi phí:

        Chi phí vật liệu, cung cấp: 70,000 đơn vị tiền

        Chi phí nhân công: 50,000 đơn vị tiền

        Chi phí quản lý và hoạt động: 30,000 đơn vị tiền

        Chi phí bán hàng và tiếp thị: 20,000 đơn vị tiền

        Chi phí khác: 10,000 đơn vị tiền

        Tổng chi phí = 70,000 + 50,000 + 30,000 + 20,000 + 10,000 = 180,000 đơn vị tiền

 

    Lợi nhuận gộp:

        Lợi nhuận gộp = Tổng doanh thu – Tổng chi phí = 300,000 – 180,000 = 120,000 đơn vị tiền

 

    Chi phí khác:

        Chi phí tài chính: 15,000 đơn vị tiền

        Chi phí thuế: 25,000 đơn vị tiền

        Tổng chi phí khác = 15,000 + 25,000 = 40,000 đơn vị tiền

 

    Lợi nhuận hoạt động:

        Lợi nhuận hoạt động = Lợi nhuận gộp – Tổng chi phí khác = 120,000 – 40,000 = 80,000 đơn vị tiền

 

    Lợi nhuận sau thuế:

        Giả sử thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% của lợi nhuận hoạt động.

        Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận hoạt động – Thuế = 80,000 – (0.2 * 80,000) = 80,000 – 16,000 = 64,000 đơn vị tiền

Bảng cân đối kế toán

Tài sản

Số liệu (đơn vị tiền)

Nguồn vốn và Nợ

Số liệu (đơn vị tiền)

Tài sản cố định

200,000

Vốn chủ sở hữu

150,000

Tài sản lưu động

100,000

Nợ dài hạn

50,000

Tài sản ngắn hạn

80,000

Nợ ngắn hạn

100,000

Tổng tài sản

380,000

Tổng vốn và nợ

300,000

 

Trong bảng cân đối kế toán trên:

 

    Tài sản: Gồm các loại tài sản như tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản ngắn hạn.

    Nguồn vốn và Nợ: Bao gồm vốn chủ sở hữu, nợ dài hạn và nợ ngắn hạn.

    Tổng tài sản: Tổng giá trị của tất cả các loại tài sản.

    Tổng vốn và nợ: Tổng giá trị của vốn và nợ của doanh nghiệp.