Công ty ABC thực hiện các giao dịch sau trong tháng 5:

image_pdfimage_print

Công ty ABC thực hiện các giao dịch sau trong tháng 5:

a. Mua máy móc sản xuất bằng chuyển khoản từ nguồn vốn của công ty với tổng giá trị là 50.000 đơn vị tiền tệ.

b. Bán hàng hóa cho khách hàng, nhận tiền mặt 30.000 đơn vị tiền tệ.

c. Vay ngân hàng 20.000 đơn vị tiền tệ để đầu tư vào dự án mở rộng.

d. Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 10.000 đơn vị tiền tệ.

e. Trả nợ người cung cấp bằng chuyển khoản 15.000 đơn vị tiền tệ.

Hãy xác định nguồn vốn, tài sản, và định khoản tăng giảm cho từng giao dịch trên.

Lời Giải:

a. Mua máy móc sản xuất bằng chuyển khoản từ nguồn vốn của công ty với tổng giá trị là 50.000 đơn vị tiền tệ.

    Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu (của công ty)

    Tài sản: Máy móc sản xuất

Định khoản:

Nợ TK (Tài khoản) Máy móc sản xuất: 50.000

Có TK (Tài khoản) Vốn chủ sở hữu: 50.000

b. Bán hàng hóa cho khách hàng, nhận tiền mặt 30.000 đơn vị tiền tệ.

    Tài sản: Tiền mặt

    Tài sản: Doanh thu bán hàng

Định khoản:

Nợ TK Tiền mặt: 30.000

Có TK Doanh thu bán hàng: 30.000

c. Vay ngân hàng 20.000 đơn vị tiền tệ để đầu tư vào dự án mở rộng.

    Nguồn vốn: Ngân hàng (vay)

    Tài sản: Đầu tư dự án mở rộng

Định khoản khi vay tiền Ngân hàng:

Nợ TK Tiền gửi ngân hàng: 20.000

Có TK Nợ phải trả: 20.000

d. Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 10.000 đơn vị tiền tệ.

    Tài sản: Tiền mặt

    Nguồn vốn: Chi phí lương

Định khoản:

Nợ TK Chi phí lương: 10.000

Có TK Tiền mặt: 10.000

e. Trả nợ người cung cấp bằng chuyển khoản 15.000 đơn vị tiền tệ.

    Tài sản: Tiền gửi ngân hàng

    Nguồn vốn: Nợ phải trả

Định khoản:

Nợ TK Nợ phải trả: 15.000

Có TK Tiền gửi ngân hàng: 15.000