Công ty XYZ mua một máy móc sản xuất vào ngày 1/7/2022 với giá mua chính thức

image_pdfimage_print

Công ty XYZ mua một máy móc sản xuất vào ngày 1/7/2022 với giá mua chính thức là 500.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 10%). Chi phí vận chuyển và lắp đặt máy là 20.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 10%). Công ty cũng chi tiêu 10.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 10%) cho việc huấn luyện nhân viên để sử dụng máy móc này.

Thời gian sử dụng dự kiến của máy móc là 5 năm và áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

Yêu cầu:

    Xác định nguyên giá của máy móc sản xuất.

    Hãy ghi các bút toán và phản ánh vào các tài khoản nghiệp vụ phát sinh.

    Tính mức khấu hao của máy móc trong 1 năm sử dụng.

 

Giải quyết:

Xác định nguyên giá của máy móc sản xuất:

 

Nguyên giá của máy móc bao gồm:

    Giá mua chính thức: 500.000.000đ

    Chi phí vận chuyển và lắp đặt: 20.000.000đ

    Chi phí huấn luyện nhân viên: 10.000.000đ

 

Tính toán nguyên giá:

500.000.000+20.000.000+10.000.000=530.000.000đ

Ghi các bút toán và phản ánh vào các tài khoản nghiệp vụ phát sinh:

 

    Ngày 1/7/2022:

        Nợ: Tài sản cố định (Máy móc sản xuất) – 530.000.000đ

        Có: Tiền mặt – 530.000.000đ

Tính mức khấu hao của máy móc trong 1 năm sử dụng:

Mức khấu hao hàng năm được tính bằng cách chia nguyên giá của máy móc cho số năm sử dụng dự kiến.

 

Mức khấu hao hàng năm:

Nguyeˆn giaˊ/Soˆˊ na˘m sử dụng=530.000.000đ/5=106.000.000đ/na˘m

Lưu ý rằng, sau mỗi kỳ kế toán, bạn cần thực hiện phân bổ khấu hao hàng năm vào báo cáo lợi nhuận và điều chỉnh giá trị còn lại của TSCĐ.

Bút toán và phản ánh tài khoản nghiệp vụ:

    Ngày 1/7/2022:

        Nợ: Tài sản cố định (Máy móc sản xuất) – 530.000.000đ

        Có: Tiền mặt – 530.000.000đ

Giải thích:

    Công ty mua máy móc sản xuất với giá 530.000.000đ, bao gồm cả chi phí vận chuyển, lắp đặt và chi phí huấn luyện nhân viên. Do đó, tài khoản Tài sản cố định (Máy móc sản xuất) được tăng lên với giá trị này, và Tiền mặt giảm đi tương ứng với số tiền đã chi.

 

    Phân bổ khấu hao hàng năm (nếu đã qua một kỳ kế toán):

        Nợ: Chi phí khấu hao – 106.000.000đ

        Có: Tài sản cố định (Máy móc sản xuất) – 106.000.000đ