Kiểm toán viên muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào?

Kiểm toán viên muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào?

Tôi có thắc mắc như sau: Kiểm toán viên muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất. Xin cảm ơn. Câu hỏi của chị K (Lai Châu).

Có phẩm chất đạo đực tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan có được xem là điều kiện để được hành nghề Quản tài viên không?

Có phẩm chất đạo đực tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan có được xem là điều kiện để được hành nghề Quản tài viên được quy định tại Điều 12 Luật Phá sản 2014 như sau:

Điều kiện hành nghề Quản tài viên
1. Những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:
a) Luật sư;
b) Kiểm toán viên;
c) Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.
2. Điều kiện được hành nghề Quản tài viên:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;
c) Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.
3. Chính phủ quy định chi tiết việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên và việc quản lý nhà nước đối với Quản tài viên.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì có phẩm chất đạo đực tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan là một trong những điều kiện để được hành nghề Quản tài viên.

Kiểm toán viên muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì hồ sơ cần chuẩn bị như thế nào?

Kiểm toán viên muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì hồ sơ cần chuẩn bị được quy định tại Điều 4 Nghị định 22/2015/NĐ-CP như sau:

Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
1. Người thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật Phá sản muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-01 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản chụp Thẻ luật sư đối với luật sư; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên; bản chụp bằng cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng đối với người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
c) Giấy tờ chứng minh có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực được đào tạo có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng làm việc;
d) 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.
Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về luật sư, kiểm toán viên là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về kiểm toán muốn hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu TP-QTV-02 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản chụp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên là người nước ngoài do Bộ Tài chính cấp;
c) Bản tóm tắt lý lịch (tự khai);
d) 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì kiểm toán viên muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên;

– Bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên;

– 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tư pháp yêu cầu người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên nộp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp kiểm toán viên là người nước ngoài muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên thì hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên theo mẫu;

– Bản chụp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam đối với luật sư nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp; bản chụp Chứng chỉ kiểm toán viên đối với kiểm toán viên là người nước ngoài do Bộ Tài chính cấp;

– Bản tóm tắt lý lịch (tự khai);

– 2 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm.

Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị kết án và bản án đã có hiệu lực thì có được tiếp tục hành nghề được không?

Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị kết án và bản án đã có hiệu lực thì có được tiếp tục hành nghề được quy định tại Điều 15 Luật Phá sản 2014 như sau:

Thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
1. Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên mà thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:
a) Là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
b) Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
c) Bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, kiểm toán viên;
d) Bị thay đổi theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 46 của Luật này trong hai vụ việc phá sản trở lên.
2. Chính phủ quy định chi tiết việc thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì người đã được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên bị kết án và bản án đã có hiệu lực thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dẫn đến việc người đó không thể tiếp tục hành nghề Quản tài viên.