Khi quyết toán thuế TNCN, tiền lương năm nay nhưng công ty tạm ứng cho người lao động vào năm trước thì tính vào kỳ quyết toán nào?