Hướng dẫn hạch toán tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp? Khi xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản Ngân hàng thì ghi nhận thế nào?

Hướng dẫn hạch toán tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp? Khi xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản Ngân hàng thì ghi nhận thế nào?