Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp được phản ánh thông qua tài khoản kế toán nào?

Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của doanh nghiệp được phản ánh thông qua tài khoản kế toán nào?