Trung tâm Tin học có quyền truy cập đầy đủ tài nguyên của các hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước không?

Trung tâm Tin học có quyền truy cập đầy đủ tài nguyên của các hệ thống công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước không?