Hãy tính lợi nhuận ròng của công ty XYZ dựa trên thông tin sau:

image_pdfimage_print

Hãy tính lợi nhuận ròng của công ty XYZ dựa trên thông tin sau:

  1. Doanh thu bán hàng: 100,000,000 VND
  2. Chi phí mua hàng: 40,000,000 VND
  3. Chi phí quản lý: 20,000,000 VND
  4. Thuế thu nhập: 10,000,000 VND

Li gii:

Li nhun ròng:

Lợi nhuận ròng = (Doanh thu bán hàng – Chi phí mua hàng – Chi phí quản lý – Thuế thu nhập)

Lợi nhuận ròng = (100,000,000 – 40,000,000 – 20,000,000 – 10,000,000) = 30,000,000 VND

Bng cân đối kế toán:

TÀI KHON

N (VND)

CÓ (VND)

Doanh thu bán hàng

 

100,000,000

Chi phí mua hàng

40,000,000

 

Chi phí quản lý

20,000,000

 

Thuế thu nhập

10,000,000

 

Lợi nhuận ròng

 

30,000,000

Tổng cộng

70,000,000

130,000,000