Công ty XYZ có hàng tồn kho cuối kỳ trị giá 50,000,000 VND. Hãy tính giá vốn của hàng tồn kho này nếu biết rằng tỉ lệ lợi nhuận gộp là 40%.

image_pdfimage_print

Công ty XYZ có hàng tồn kho cuối kỳ trị giá 50,000,000 VND. Hãy tính giá vốn của hàng tồn kho này nếu biết rằng tỉ lệ lợi nhuận gộp là 40%.

Li gii:

Giá vốn hàng tồn kho = (Giá trị hàng tồn kho / (1 + Tỉ lệ lợi nhuận gộp))

Giá vốn hàng tồn kho = (50,000,000 / (1 + 0.4)) = 35,714,286 VND

Do đó, giá vốn của hàng tồn kho cuối kỳ là 35,714,286 VND.