Hàng gửi đi bán là gì? Hàng gửi đi bán được hạch toán thông qua tài khoản kế toán nào? Kết cấu tài khoản ra sao?

Hàng gửi đi bán là gì? Hàng gửi đi bán được hạch toán thông qua tài khoản kế toán nào? Kết cấu tài khoản ra sao?