Ghi sổ cái và tính toán lãi suất cho tài khoản tiết kiệm

Mô tả: Ngày 1 tháng 12 năm 2023, Cá nhân XYZ mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng XYZ với số tiền 100 triệu đồng và kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 6% năm. Hãy ghi sổ cái cho giao dịch này và tính toán lãi suất cuối kỳ.

Giải đáp:

  1. Ghi sổ cái:
    • Nợ: Tiền mặt hoặc Tài khoản ngân hàng – 100 triệu đồng.
    • Có: Tiết kiệm ngân hàng XYZ – 100 triệu đồng.
  2. Tính toán lãi suất cuối kỳ:
    • Lãi suất cuối kỳ = Số tiền gửi * Lãi suất * (Thời gian gửi/12)
    • Lãi suất cuối kỳ = (100 triệu đồng * 6%) * (6/12) = 3 triệu đồng

Những bài tập trên giúp bạn nắm vững quy trình ghi sổ cái và tính toán lãi suất trong ngữ cảnh kế toán ngân hàng.