Ghi sổ cái cho giao dịch vay vốn ngân hàng

Mô tả: Ngày 1 tháng 11 năm 2023, Công ty ABC ký hợp đồng vay vốn ngân hàng ABC với số tiền 500 triệu đồng, thời hạn 12 tháng và lãi suất 8% năm. Hãy ghi sổ cái cho giao dịch này và tính toán lãi suất hàng tháng.

Giải đáp:

  1. Ghi sổ cái:
    • Nợ: Vay ngân hàng ABC – 500 triệu đồng (Nợ ngắn hạn hoặc dài hạn tùy thuộc vào thời hạn phải trả).
    • Có: Tiền mặt hoặc Tài khoản ngân hàng – 500 triệu đồng.
  2. Tính toán lãi suất hàng tháng:
    • Lãi suất hàng tháng = Số tiền vay * Lãi suất hàng tháng
    • Lãi suất hàng tháng = (500 triệu đồng * 8%) / 12 = 33.333.333 đồng