Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư thì mới được lập chi nhánh ngoài trụ sở chính đúng không?

image_pdfimage_print
Công ty anh là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bên anh muốn thành lập chi nhánh ngoài trụ sở chính thì bắt buộc phải có dự án đầu tư tại địa điểm đó mới được lập chi nhánh đúng không em? Câu hỏi của anh L từ Nha Trang.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư thì mới được lập chi nhánh ngoài trụ sở chính đúng không?

Việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại khoản 3 Điều 64 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

Thực hiện dự án đầu tư và hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Hồ sơ, trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

4. Khi đầu tư, giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật chứng khoán về thủ tục đầu tư, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, trừ trường hợp điều ước quốc tế về đầu tư có quy định khác về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ.

Đối chiếu với quy định trên thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư.

Do đó, bên anh có thể lập chi nhánh ngoài trụ sở chính mà không bắt buộc phải có dự án đầu tư tại địa điểm này.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục lập chi nhánh được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có dự án đầu tư thì có được điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp không?

Việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Điều 64 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

Thực hiện dự án đầu tư và hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới ngoài dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục sau:

a) Tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị định này;

b) Tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 72 của Luật Đầu tư. Nội dung báo cáo gồm: Tên dự án đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện, nhu cầu về lao động, ưu đãi đầu tư (nếu có).

2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Việc bổ sung ngành, nghề đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải phù hợp với điều kiện tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

Như vậy, theo quy định thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn có thể điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư.

Bộ Tài chính phải báo cáo những chỉ tiêu nào của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư?

Căn cứ khoản 3 Điều 101 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư như sau:

Nội dung báo cáo và kỳ báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

3. Cơ quan quản lý nhà nước cung cấp thông tin cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định sau:

a) Bộ Tài chính: Định kỳ hằng quý cung cấp thông tin về tình hình cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác đối với doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán; định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo tài chính năm của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong phạm vi cả nước để báo cáo các chỉ tiêu về tình hình xuất, nhập khẩu, tình hình tài chính, các khoản nộp ngân sách nhà nước của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Thời điểm báo cáo quý trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, báo cáo năm trước ngày 31 tháng 5 của năm sau năm báo cáo;

b) Bộ Công Thương: Định kỳ hằng quý báo cáo về tình hình cấp, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động và kết quả hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. Thời điểm báo cáo trước ngày 15 của tháng đầu quý sau quý báo cáo;

Theo đó, định kỳ hằng năm, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong phạm vi cả nước để báo cáo các chỉ tiêu về tình hình xuất, nhập khẩu, tình hình tài chính, các khoản nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Lưu ý: Thời điểm báo cáo là trước ngày 31 tháng 5 của năm sau năm báo cáo.