Tài sản dài hạn gồm những loại nào? Hàng tồn kho là Tài sản ngắn hạn hay Tài sản dài hạn theo quy định?

Tài sản dài hạn gồm những loại nào? Hàng tồn kho là Tài sản ngắn hạn hay Tài sản dài hạn theo quy định?

Tài sản dài hạn gồm những loại nào? Hàng tồn kho là Tài sản ngắn hạn hay Tài sản dài hạn theo quy định hiện hành? Trường hợp không thể phân biệt một tài sản là Tài sản ngắn hạn hay Tài sản dài hạn thì xử lý ra sao? Câu hỏi của anh Q (Huế).

Tài sản dài hạn là gì? Gồm những loại nào?

Tại Mục 40 Chuẩn mực kế toán số 21 Ban hành và công bố theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC quy định như sau:

Tài sản ngắn hạn, dài hạn

40. Một tài sản được xếp vào loại tài sản ngắn hạn, khi tài sản này:

a) Được dự tính để bán hoặc sử dụng trong khuôn khổ của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp; hoặc

b) Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích ngắn hạn và dự kiến thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc niên độ; hoặc

c) Là tiền hoặc tài sản tương đương tiền mà việc sử dụng không gặp một hạn chế nào.

41. Tất cả các tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn được xếp vào loại tài sản dài hạn.

42. Tài sản dài hạn gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.

43. Chu kỳ hoạt động của một doanh nghiệp là khoảng thời gian từ khi mua nguyên vật liệu tham gia vào một quy trình sản xuất đến khi chuyển đổi thành tiền hoặc tài sản dễ chuyển đổi thành tiền. Tài sản ngắn hạn bao gồm cả hàng tồn kho và các khoản phải thu thương mại được bán, sử dụng và được thực hiện trong khuôn khổ của chu kỳ hoạt động bình thường kể cả khi chúng không được dự tính thực hiện trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ. Các loại chứng khoán có thị trường giao dịch được dự tính thực hiện trong 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ sẽ được xếp vào loại tài sản ngắn hạn; các chứng khoán không đáp ứng điều kiện này được xếp vào loại tài sản dài hạn.

Theo quy định này thì Tài sản dài hạn là các loại tài sản không thuộc quy định tại Mục 40 Chuẩn mực này.

Trong đó, Tài sản dài hạn gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.

Hàng tồn kho là Tài sản ngắn hạn hay Tài sản dài hạn theo quy định hiện hành?

Tại Mục 3 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chuẩn mực số 02: Hàng tồn kho Ban hành và công bố theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC có giải thích về hàng tồn kho là những tài sản:

(1) Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường;

(2) Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở dang;

(3) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.

Dẫn chiếu đến Điều 112 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định như sau:

Hướng dẫn lập và trình bày Bảng cân đối kế toán năm

1. Lập và trình Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục

1.4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu B01-DN)

a) Tài sản ngắn hạn (Mã số 100)

Tài sản ngắn hạn phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, có thể bán hay sử dụng trong vòng không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản ngắn hạn khác.

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150.

Theo đó, Tài sản ngắn hạn (Mã số 100) được tính theo công thức sau:

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150

Trong đó:

Mã số 110 – Tiền và các khoản tương đương tiền

Mã số 120 – Đầu tư tài chính ngắn hạn

Mã số 130 – Các khoản phải thu ngắn hạn

Mã số 140 – Hàng tồn kho

Mã số 150 – Tài sản ngắn hạn khác

Như vậy có thể hiểu hàng tồn kho là một trong những thành phần cấu tạo nên Tài sản ngắn hạn, hay nói cách khác, hàng tồn kho được xếp vào Tài sản ngắn hạn chứ không phải Tài sản dài hạn.

Trường hợp không thể phân biệt một tài sản là Tài sản ngắn hạn hay Tài sản dài hạn thì xử lý ra sao?

Theo Mục Bảng cân đối kế toán thuộc Chuẩn mực kế toán số 21 Ban hành và công bố theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC thì:

Trong Bảng cân đối kế toán mỗi doanh nghiệp phải trình bày riêng biệt các tài sản và nợ phải trả thành ngắn hạn và dài hạn. Trường hợp do tính chất hoạt động doanh nghiệp không thể phân biệt được giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các tài sản và nợ phải trả phải được trình bày thứ tự theo tính thanh khoản giảm dần.

Lưu ý:

(i) Với cả hai phương pháp trình bày, đối với từng khoản mục tài sản và nợ phải trả, doanh nghiệp phải trình bày tổng số tiền dự tính được thu hồi hoặc thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, số tiền được thu hồi hoặc thanh toán sau 12 tháng.

(ii) Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong một chu kỳ hoạt động có thể xác định được, việc phân loại riêng biệt các tài sản và nợ phải trả ngắn hạn và dài hạn trong Bảng cân đối kế toán sẽ cung cấp những thông tin hữu ích thông qua việc phân biệt giữa các tài sản thuần luân chuyển liên tục như vốn lưu động với các tài sản thuần được sử dụng cho hoạt động dài hạn của doanh nghiệp. Việc phân biệt này cũng làm rõ tài sản sẽ được thu hồi trong kỳ hoạt động hiện tại và nợ phải trả đến hạn thanh toán trong kỳ hoạt động này.