Doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp có phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp không?

Doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp có phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp không?

Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp có phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp không? Câu hỏi của anh B.L.Q đến từ TP.HCM.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế có được quyền nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế hay không?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 68 Nghị định 35/2022/NĐ-CP về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

k) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

l) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của khu công nghiệp, khu kinh tế; trực tiếp quản lý và vận hành hệ thống thông tin về khu công nghiệp, khu kinh tế;

m) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc thẩm quyền quản lý;

Như vậy, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế được quyền nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định.

Doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp có phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp không?

Theo quy định tại Điều 110 Thông tư 200/2014/TT-BTC về nơi nhận Báo cáo tài chính:

Theo đó, các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Một số những lưu ý về nơi nhận Báo cáo tài chính:

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP (4)

Kỳ lập báo cáo

Cơ quan tài chính (1)

Cơ quan Thuế (2)

Cơ quan Thống kê

DN cấp trên (3)

Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Doanh nghiệp Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

x

x

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm

x

x

x

x

x

3. Các loại doanh nghiệp khác

Năm

 

x

x

x

x

(1) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

– Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

– Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

(2) Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

(3) Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

(4) Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

(5) Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

(6) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định 99/2012/NĐ-CP (đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định 10/2019/NĐ-CP) và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung nào?

Theo quy định tại Điều 111 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì:

Trong Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải trình bày các thông tin chung sau:

– Tên và địa chỉ của doanh nghiệp báo cáo;

– Nêu rõ Báo cáo tài chính này là Báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp, Báo cáo tài chính tổng hợp hay Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ, tập đoàn;

– Ngày kết thúc kỳ kế toán;

– Ngày lập Báo cáo tài chính;

– Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán;

– Đơn vị tiền tệ dùng để lập và trình bày Báo cáo tài chính.