Trách nhiệm trong quản lý và cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

image_pdfimage_print

Trách nhiệm trong quản lý và cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Cho tôi hỏi: Cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước là gì? Trách nhiệm trong quản lý và cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh P (Gia Lai)

Cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. Cập nhật dữ liệu: Là việc công chức được phân quyền thực hiện công tác nhập liệu trên các phần mềm nghiệp vụ (bao gồm nhập mới, bổ sung; sửa đổi, hoàn thiện những trường thông tin theo yêu cầu nghiệp vụ trên phần mềm).

Theo đó, cập nhật dữ liệu trong hoạt động kiểm toán nhà nước là công việc nhập liệu trên các phần mềm nghiệp vụ thuộc hệ thống Kiểm toán nhà nước do công chức được phân quyền thực hiện.

Trách nhiệm trong quản lý và cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 về trách nhiệm trong quản lý và cập nhật dữ liệu trong hoạt động Kiểm toán nhà nước đối với các đơn vị cụ thể như sau:

Trách nhiệm của Trung tâm tin học:

– Chủ trì soạn thảo, trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước ban hành, điều chỉnh các quy chế quản lý, khai thác và sử dụng các phần mềm nghiệp vụ.

– Quản lý, vận hành các phần mềm nghiệp vụ đảm bảo công tác cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước hiệu quả, ổn định, liên tục, thông suốt.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng các chức năng cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

– Phối hợp với đơn vị chủ trì cập nhật dữ liệu báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về tình hình cập nhật dữ liệu trên các phần mềm nghiệp vụ.

Trách nhiệm của các đơn vị chủ trì việc cập nhật dữ liệu:

– Tổ chức việc cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi được phân công quản lý theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

– Đôn đốc các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ liên quan kịp thời cập nhật dữ liệu vào phần mềm theo quy định.

– Định kỳ hàng quý (hoặc đột xuất), tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về tình hình cập nhật dữ liệu của các đơn vị.

Trách nhiệm của các đơn vị cập nhật dữ liệu:

– Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật dữ liệu nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

– Định kỳ (hoặc đột xuất) báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tình hình cập nhật dữ liệu nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình.

– Tổ chức phân quyền cho công chức cập nhật dữ liệu kịp thời, đầy đủ trên các phần mềm nghiệp vụ trong phạm vi quyền quản trị của đơn vị.

– Cử đầu mối phối hợp với Trung tâm Tin học để tiếp nhận, xử lý các yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến việc cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Trong hoạt động Kiểm toán nhà nước thực hiện cập nhật dữ liệu nào phục vụ cho công tác quản lý và điều hành?

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quy chế cập nhật dữ liệu trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-KTNN năm 2024 để phục vụ cho công tác quản lý và điều hành trong hoạt động Kiểm toán nhà nước phải tiến hành cập nhật dữ liệu như:

* Cập nhật dữ liệu văn bản đến, văn bản đi:

– Tất cả các văn bản đến của cơ quan, đơn vị, tổ chức (trừ các văn bản, tài liệu Mật) phải được cập nhật dữ liệu vào phần mềm, bao gồm văn bản điện tử và văn bản giấy.

– Các văn bản đi phải được quản lý, trao đổi, xử lý, lưu trữ, sử dụng theo quy định chung về gửi, nhận văn bản điện tử của Kiểm toán nhà nước. Việc cập nhật các dữ liệu liên quan đến công tác soạn thảo, kiểm tra, nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và phát hành văn bản được thực hiện theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

* Cập nhật dữ liệu quản lý công việc:

– Văn phòng Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm cập nhật các nội dung công việc vào phần mềm, trong đó xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện theo kế hoạch công tác, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

– Các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm cập nhật trạng thái công việc trên phần mềm để xác nhận trạng thái công việc theo tiến độ của kế hoạch công tác và yêu cầu của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước.

* Cập nhật dữ liệu quản lý lịch công tác:

– Các lịch công tác tuần, lịch dự kiến công tác tháng của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước; lịch công tác tuần của các đơn vị trực thuộc phải được đăng ký và ban hành trên phần mềm.

– Đơn vị, cá nhân được giao chuẩn bị nội dung (hoặc tổ chức cuộc họp) có trách nhiệm đăng tải tài liệu (trừ các tài liệu Mật và các tài liệu phục vụ công tác xét duyệt báo cáo kiểm toán) của cuộc họp trên phần mềm theo quy định.