Đăng tải thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm đúng không?

image_pdfimage_print

Đăng tải thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm đúng không? Trước khi xuất bản trên Cổng thông tin điện tử thì những nội dung thông tin liên quan đến bí mật nhà nước sẽ do ai kiểm duyệt? Câu hỏi của chị B (Hà Nam).

Đăng tải thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm đúng không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 về các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước

6. Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu.

7. Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước.

8. Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.

9. Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.

Và căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 11 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 như sau:

Biên tập, phê duyệt thông tin

3. Các loại thông tin sau đây bị từ chối đăng tải

a) Thông tin có nội dung không phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

b) Thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước; thông tin đã được cấp có thẩm quyền quyết định chưa phổ biến công khai hoặc chỉ phổ biến trong phạm vi hẹp;

c) Thông tin không đúng sự thật;

d) Thông tin đang trong thời gian xác thực;

đ) Thông tin không bảo đảm chất lượng;

e) Các thông tin khác không được đăng tải theo quy định của pháp luật.

Như vậy, những thông có nội dụng thuộc bí mật nhà nước không được phép đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước.

Hay nói cách khác, đăng tải thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước là hành vi bị nghiêm cấm.

Ban biên tập có trách nhiệm gì khi phát hiện thông tin liên quan bí mật nhà nước trong lúc kiểm duyệt thông tin?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 về phê duyệt thông tin như sau:

Biên tập, phê duyệt thông tin

1. Thông tin trước khi đàng tải trên Cổng thông tin điện tử phải được đánh giá chất lượng, trong trường hợp cần thiết phải được xác thực, bổ sung hoặc làm rõ nội dung bởi đơn vị, cá nhân cung cấp hoặc đơn vị quản lý lĩnh vực chuyên môn.

Ban biên tập chịu trách nhiệm biên tập và kiểm duyệt thông tin trước khi xuất bản trên Cổng thông tin điện tử.

2. Các văn bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Kiểm toán nhà nước được đăng toàn văn.

Như vậy, ban biên tập có trách nhiệm thực hiện kiểm duyệt nội dung thông tin trước khi xuất bản trên Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước, nếu có phát hiện nội dung liên quan đến bí mật nhà nước thì phải từ chối xuất bản.

Ban biên tập có trách nhiệm như thế nào trong quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước?

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1598/QĐ-KTNN năm 2023 thì ban biên tập Cổng thông tin điện tử Kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

– Điều phối công tác tổ chức, quản lý, vận hành hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

– Tổ chức thu thập, phân tích, phân loại và biên tập, kiểm duyệt các nội dung thông tin đưa lên Cổng thông tin điện tử;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Kiểm toán nhà nước về chất lượng, nội dung, tính chính xác, tuân thủ các quy định của các thông tin trên Cổng thông tin điện tử.

– Xây dựng chủ trương, kế hoạch, giải pháp phát triển Cổng thông tin điện tử.

– Tổ chức mạng lưới cộng tác viên để cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử.

– Định kỳ hằng năm báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước về tình hình hoạt động của Ban biên tập và hoạt động của Cổng thông tin điện tử.

– Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc đảm bảo hoạt động của Cổng thông tin điện tử liên tục, ổn định, an toàn và bảo mật thông tin.

– Hằng năm, Ban biên tập phối hợp với Báo Kiểm toán, Trung tâm Tin học xây dựng dự toán kinh phí quản lý, vận hành hoạt động Cổng thông tin điện tử, gửi Văn phòng Kiểm toán nhà nước tổng hợp, thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.