Sổ tiết kiệm của khách hàng nhờ tổ chức tài chính vi mô giữ hộ được hạch toán vào tài khoản kế toán nào?

image_pdfimage_print

Cho tôi hỏi là sổ tiết kiệm của khách hàng nhờ tổ chức tài chính vi mô giữ hộ được hạch toán vào tài khoản kế toán nào? Cần lưu ý những gì khi mở tài khoản chi tiết để hạch toán? Câu hỏi của anh T đến từ Ninh Thuận.

Sổ tiết kiệm của khách hàng nhờ tổ chức tài chính vi mô giữ hộ được hạch toán vào tài khoản kế toán nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 73 Thông tư 31/2019/TT-NHNN như sau:

Tài khoản 999- Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản

1. Nguyên tắc kế toán:

Tài khoản này dùng để hạch toán các chứng từ có giá trị mà TCTCVM đang chịu trách nhiệm bảo quản như: sổ tiết kiệm của khách hàng nhờ TCTCVM giữ hộ, sổ tiết kiệm trắng (ấn chỉ quan trọng)… Giá trị của các chứng từ được hạch toán theo đúng số tiền ghi trên chứng từ. Trường hợp chứng từ có giá trị chưa sử dụng thì hạch toán hiện vật theo giá quy ước mỗi chứng từ là 1 (một) đồng.

Theo đó, sổ tiết kiệm của khách hàng nhờ tổ chức tài chính vi mô giữ hộ được hạch toán vào tài khoản 999 – Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản.

Tài khoản 999 có kết cấu như sau:

Bên Nợ: – Giá trị các chứng từ nhận vào để bảo quản.

Bên Có: – Giá trị các chứng từ xuất ra.

Số dư bên Nợ: – Phản ánh giá trị các chứng từ tổ chức tài chính vi mô đang bảo quản.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng loại chứng từ bảo quản và theo từng đối tượng.

Khi mở tài khoản chi tiết để hạch toán đối với sổ tiết kiệm của khách hàng nhờ tổ chức tài chính vi mô giữ hộ thì cần lưu ý những gì?

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

2. Về mở và sử dụng tài khoản chi tiết:

a) TCTCVM được lựa chọn mở tài khoản chi tiết theo quy định tại Thông tư này hoặc mở tài khoản chi tiết phù hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và theo yêu cầu quản lý của TCTCVM;

b) Việc mở tài khoản chi tiết phải đảm bảo:

– Ghi chép, theo dõi và lưu trữ thông tin chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể trong đơn vị kế toán làm căn cứ phản ánh, kiểm tra đối chiếu với tài khoản tổng hợp chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật kế toán;

– Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán;

– Lập, gửi các loại báo cáo chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể theo quy định của Nhà nước và NHNN;

Như vậy, khi mở tài khoản chi tiết để hạch toán đối với sổ tiết kiệm của khách hàng nhờ tổ chức tài chính vi mô giữ hộ thì cần phải lưu ý những điều sau:

– Ghi chép, theo dõi và lưu trữ thông tin chi tiết theo từng sổ tiết kiệm để làm căn cứ kiểm tra đối chiếu với tài khoản tổng hợp chính xác, kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật kế toán;

– Xử lý hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán;

– Lập và gửi các loại báo cáo chi tiết theo từng đối tượng kế toán cụ thể.

Tổ chức tài chính vi mô có thể mở thêm những tài khoản kế toán nào để hạch toán đối với sổ tiết kiệm khách hàng nhờ giữ hộ?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 31/2019/TT-NHNN về phương pháp hạch toán, kế toán như sau:

Phương pháp hạch toán, kế toán

1. Phương pháp mở và hạch toán trên các tài khoản:

a) TCTCVM được mở thêm các tài khoản cấp 4 và các tài khoản cấp 5 đối với những tài khoản quy định Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của TCTCVM nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

TCTCVM chỉ được mở và sử dụng các tài khoản quy định tại Thông tư này khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động;

b) Việc hạch toán trên các tài khoản trong bảng được tiến hành theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ – Có). Tính chất số dư của các tài khoản được quy định tại phần nội dung hạch toán các tài khoản.

Khi lập bảng cân đối tài khoản kế toán tháng và năm, các TCTCVM phải phản ánh đầy đủ và đúng tính chất số dư của các loại tài khoản nói trên (đối với tài khoản thuộc tài sản Có và tài khoản thuộc tài sản Nợ) và không được bù trừ giữa hai số dư Nợ – Có (đối với tài khoản thuộc tài sản Nợ – Có);

Như vậy, tổ chức tài chính vi mô được phép mở thêm các tài khoản cấp 4 và tài khoản cấp 5 để hạch toán đối với sổ tiết kiệm khách hàng nhờ giữ hộ nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nghiệp vụ của tổ chức tài chính vi mô nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.