Công ty XYZ xuất khẩu một lô hàng hoá có giá trị 80,000 USD

image_pdfimage_print

Công ty XYZ xuất khẩu một lô hàng hoá có giá trị 80,000 USD. Thuế xuất khẩu áp dụng là 15%. Công ty này đã bán toàn bộ lô hàng này với giá 100,000 USD (bao gồm thuế xuất khẩu) và sau đó nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc được hoàn lại một phần thuế xuất khẩu do áp dụng một chính sách khuyến mãi mới từ chính phủ.

Hãy thực hiện ghi chép kế toán cho quá trình xuất khẩu hàng hóa, bán hàng và xử lý thuế xuất khẩu được hoàn lại.

Bước 1: Ghi nhận quá trình xuất khẩu hàng hóa:

    Ghi nhận quá trình xuất khẩu hàng hoá và số tiền phải nộp thuế xuất khẩu:

        Nợ các tài khoản liên quan đến doanh thu (TK 111, 112), ghi có TK 511 (Doanh thu) và TK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu – chi tiết thuế XK).

Bước 2: Ghi nhận quá trình bán hàng:

    Ghi nhận bán hàng với giá đã bao gồm thuế xuất khẩu:

        Ghi nợ TK 111 (Doanh thu)

        Ghi có TK 511 (Doanh thu bán hàng)

        Ghi có TK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu – chi tiết thuế XK).

Bước 3: Xử lý thuế xuất khẩu được hoàn lại:

    Ghi nhận việc hoàn thuế xuất khẩu:

        Ghi nợ TK 111, 112, 3333 (hoặc TK 3334 nếu có tài khoản riêng cho việc hoàn thuế)

        Ghi có TK 711 (Thu nhập khác).

 

Ghi chép kế toán cụ thể:

    Khi xuất khẩu hàng hoá:

        Nợ TK 111 (Doanh thu)

        Nợ TK 112 (Doanh thu – chi tiết)

        Có TK 511 (Doanh thu bán hàng)

        Có TK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu – chi tiết thuế XK).

    Khi bán hàng:

        Nợ TK 111 (Doanh thu)

        Có TK 511 (Doanh thu bán hàng)

        Có TK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu – chi tiết thuế XK).

    Khi thuế xuất khẩu được hoàn lại:

        Nợ TK 111 (Doanh thu)

        Nợ TK 112 (Doanh thu – chi tiết)

        Nợ TK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu – chi tiết thuế XK)

        Có TK 711 (Thu nhập khác).

 

Ghi chép kế toán chi tiết:

    Khi xuất khẩu hàng hoá:

        Nợ TK 111 (Doanh thu): 100,000 USD

        Nợ TK 112 (Doanh thu – chi tiết): 80,000 USD

        Có TK 511 (Doanh thu bán hàng): 100,000 USD

        Có TK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu – chi tiết thuế XK): 12,000 USD (15% của 80,000 USD).

    Khi bán hàng:

        Nợ TK 111 (Doanh thu): 100,000 USD

        Có TK 511 (Doanh thu bán hàng): 100,000 USD

        Có TK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu – chi tiết thuế XK): 12,000 USD.

    Khi thuế xuất khẩu được hoàn lại:

        Nợ TK 111 (Doanh thu): 20,000 USD (một phần được hoàn lại)

        Nợ TK 112 (Doanh thu – chi tiết): 16,000 USD (một phần được hoàn lại)

        Nợ TK 3333 (Thuế xuất nhập khẩu – chi tiết thuế XK): 3,000 USD (một phần được hoàn lại)

        Có TK 711 (Thu nhập khác): 5,000 USD (tổng số thuế được hoàn lại).