Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng hoá có giá trị 100,000 USD từ nước ngoài

image_pdfimage_print

Công ty ABC nhập khẩu một lô hàng hoá có giá trị 100,000 USD từ nước ngoài, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 10% và phải nộp thuế khi nhập khẩu. Khi hàng hoá đã được nhập khẩu về, công ty ABC tiến hành bán toàn bộ lô hàng này với giá 150,000 USD (đã bao gồm TTĐB) và hoàn thuế khi bán hàng.

Hãy thực hiện ghi chép kế toán cho quá trình nhập khẩu, bán hàng và hoàn thuế TTĐB.

 

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Ghi nhận quá trình nhập khẩu:

    Ghi nhận quá trình nhập khẩu hàng hoá và số tiền phải nộp thuế TTĐB khi nhập khẩu:

        Nợ các tài khoản liên quan đến nhập hàng (TK 152, 156, 211, 611) và ghi có TK 3332 (Thuế TTĐB).

Bước 2: Ghi nhận quá trình bán hàng:

    Ghi nhận bán hàng với giá đã bao gồm TTĐB:

        Ghi nợ TK 111 (Tài khoản tương ứng với giá trị bán hàng).

        Ghi có TK 511 (Doanh thu bán hàng).

        Ghi có TK 3332 (Thuế TTĐB) để phản ánh số thuế đã bao gồm trong doanh thu.

Bước 3: Ghi nhận quá trình hoàn thuế TTĐB:

    Ghi nhận hoàn thuế TTĐB sau khi đã bán hàng:

        Hoàn thuế khi xuất bán hàng hoá: Ghi nợ TK 3332 (Thuế TTĐB), ghi có TK 632 (Giá vốn) hoặc các tài khoản phản ánh việc trả lại hàng hoá.

 

Ghi chép kế toán:

    Khi nhập khẩu hàng hoá:

        Nợ TK 152, 156, 211, 611…

        Có TK 3332 – Thuế TTĐB.

    Khi bán hàng:

        Nợ TK 111 (Giá trị bán hàng)

        Có TK 511 – Doanh thu bán hàng

        Có TK 3332 – Thuế TTĐB.

    Khi hoàn thuế TTĐB sau khi đã bán hàng:

        Nợ TK 3332 – Thuế TTĐB

        Có TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu xuất hàng để bán).

 

Ghi chép kế toán cụ thể:

    Khi nhập khẩu hàng hoá:

        Nợ TK 152 (Nợ nhà cung cấp nước ngoài)

        Nợ TK 156 (Nợ phải trả ngân hàng/nợ người cho vay)

        Nợ TK 211 (Tăng giá trị tài sản cố định)

        Có TK 3332 (Thuế TTĐB)

    Khi bán hàng:

        Nợ TK 111 (Doanh thu)

        Có TK 511 (Doanh thu bán hàng)

        Có TK 3332 (Thuế TTĐB)

    Khi hoàn thuế TTĐB sau khi đã bán hàng:

        Nợ TK 3332 (Thuế TTĐB)

        Có TK 632 (Giá vốn hàng bán – nếu áp dụng).