Công ty XYZ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và bán hàng. Trong kỳ kinh doanh vừa qua, công ty ghi nhận các giao dịch sau:

image_pdfimage_print

Công ty XYZ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và bán hàng. Trong kỳ kinh doanh vừa qua, công ty ghi nhận các giao dịch sau:

Hàng tồn đầu kỳ:

        Số lượng hàng tồn tại kho: 800 đơn vị (trị giá 12.000.000 đồng)

        Số lượng hàng tồn tại quầy bán: 400 đơn vị (trị giá 6.000.000 đồng)

Các giao dịch trong kỳ:

  1. Mua hàng từ nhà cung cấp: 10.000 đơn vị chưa thanh toán. Giá mua chưa bao gồm thuế VAT là 150.000.000 đồng.
  2. Xuất kho hàng bán ra: 8.000 đơn vị.
  3. Tổng hợp hóa đơn bán hàng: 6.500 đơn vị, đã thu tiền mặt. Giá bán chưa bao gồm thuế VAT là 22.000 đồng/đơn vị.
  4. Kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ, số hàng còn lại là 1.300 đơn vị. Nếu có thiếu hụt, công ty sẽ phải bồi thường theo giá vốn.
  5. Bảng tổng hợp chi phí:

Yếu tố chi phí

Phục vụ sản xuất

Phục vụ bán hàng

Lương

20.000.000

10.000.000

Bảo hiểm xã hội

3.500.000

1.750.000

Vật liệu sản xuất

7.000.000

Chi phí vận chuyển

4.500.000

5.000.000

Tiền mặt chi trả

3.000.000

6.000.000

Tổng

38.000.000

22.750.000

Yêu cầu: Ghi nhận các bút toán phản ánh tình hình mua hàng, bán hàng và xác định lợi nhuận trước thuế của công ty XYZ trong kỳ kinh doanh.

Lời giải:

1. Nhập kho hàng hóa từ nhà cung cấp:

    Nợ TK (Hàng hóa, DV phải trả): 150.000.000

    Nợ TK (Thuế VAT còn phải trả): X (nếu có)

    Có TK (Nợ phải trả người bán): 150.000.000

2. Xuất kho hàng bán ra:

    Nợ TK (Hàng hóa, DV phải trả – Quầy): X

    Có TK (Kho): X

3. Tổng hợp hóa đơn bán hàng:

    Nợ TK (Doanh thu bán hàng): X

    Có TK (Hàng hóa, DV phải trả – Quầy): X

    Có TK (Tiền mặt): X

    Có TK (Doanh thu bán hàng): X

4. Kiểm kê hàng tồn kho cuối kỳ:

    Nếu có thiếu hụt: Ghi nhận bằng cách tạo bút toán tương ứng với giá vốn.

Kết chuyển doanh thu, chi phí và lợi nhuận trước thuế

    Kết chuyển doanh thu và chi phí:

        Ghi nhận lên các tài khoản tương ứng để tính toán lợi nhuận trước thuế.

Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ có thể xác định lợi nhuận trước thuế của công ty XYZ trong kỳ kinh doanh đó. Lưu ý rằng cách ghi nhận và xử lý các giao dịch phụ thuộc vào quy định kế toán cụ thể của từng doanh nghiệp và quy định kế toán pháp luật tại thời điểm thực hiện.