Bán hàng cho khách hàng ABC có giá trị là 25.000.000đ

image_pdfimage_print

a. Bán hàng cho khách hàng ABC có giá trị là 25.000.000đ, trong đó 20.000.000đ được thanh toán bằng tiền mặt và phần còn lại được khách hàng nợ.

b. Mua nguyên liệu từ nhà cung cấp XYZ với giá 15.000.000đ, trong đó 10.000.000đ được thanh toán bằng tiền mặt và số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau.

c. Trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng là 500.000đ.

d. Nhận hàng từ nhà cung cấp với chi phí vận chuyển là 300.000đ, trong đó có thuế GTGT 10%.

 

Lời Giải:

a. Bán hàng cho khách hàng ABC:

    Ghi nhận doanh thu:

        Nợ Tài khoản 111 (Doanh thu): 25.000.000đ

        Có Tài khoản 511 (Bán hàng): 25.000.000đ

 

    Phần thanh toán bằng tiền mặt:

        Nợ Tài khoản 111 (Tiền mặt): 20.000.000đ

        Có Tài khoản 112 (Công nợ khách hàng): 20.000.000đ

b. Mua nguyên liệu từ nhà cung cấp XYZ:

    Ghi chi phí mua nguyên liệu:

        Nợ Tài khoản 152 (Vật liệu nhập kho): 15.000.000đ

        Có Tài khoản 331 (Tiền mặt): 10.000.000đ

        Có Tài khoản 331 (Công nợ phải trả nhà cung cấp): 5.000.000đ

c. Trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng:

    Ghi chi phí trả cho nhân viên:

        Nợ Tài khoản 642 (Chi phí lương, tiền lương): 500.000đ

        Có Tài khoản 331 (Tiền mặt): 500.000đ

d. Nhận hàng từ nhà cung cấp với chi phí vận chuyển:

    Ghi nhận việc nhận hàng và chi phí vận chuyển:

        Nợ Tài khoản 156 (Chi phí vận chuyển): 300.000đ

        Nợ Tài khoản 1331 (Thuế GTGT phải nộp – chi phí vận chuyển): 30.000đ

        Có Tài khoản 331 (Tiền mặt): 330.000đ