Công ty XYZ có một giao dịch mua hàng hóa với giá trị 80,000 đơn vị tiền tệ vào ngày 1 tháng 11

image_pdfimage_print

Công ty XYZ có một giao dịch mua hàng hóa với giá trị 80,000 đơn vị tiền tệ vào ngày 1 tháng 11. Thuế GTGT áp dụng là 10%. Trong kỳ, họ xác định được rằng 60% thuế GTGT đầu vào có thể được khấu trừ. Hãy thực hiện việc ghi sổ kế toán cho thuế GTGT được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

Hướng dẫn giải:

    Ghi nhận giá trị hàng hóa nhập khẩu và thuế GTGT:

        Nợ TK 152 (Vật tư, hàng hóa nhập khẩu) 80,000

        Có TK 3333 (Thuế nhập khẩu) 8,000

        Có TK 133 (Thuế GTGT được khấu trừ) 4,800 (60% x 8,000)

    Khi xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp trong kỳ:

        Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) 8,000

        Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ 4,800

        Có TK 832 – Thuế GTGT đã khấu trừ 3,200 (8,000 – 4,800)

    Khi xác định số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra:

    Nếu bạn chưa xác định được số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, bạn có thể giữ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào lên TK 133.

        Định kỳ, khi xác định được số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, bạn sẽ tiến hành ghi sổ theo hướng dẫn của bài tập hoặc theo quy trình cụ thể của doanh nghiệp.