Công ty XYZ có doanh thu và chi phí tài chính như sau trong quý:

image_pdfimage_print

Công ty XYZ có doanh thu và chi phí tài chính như sau trong quý:

    Doanh thu: 300,000 USD

    Chi phí tài chính: 100,000 USD

Thuế TNDN tính theo tỷ lệ 20% trên lợi nhuận trước thuế.

    Tính toán thuế TNDN tạm nộp hàng quý:

    Lợi nhuận trước thuế = Doanh thu – Chi phí tài chính

    = 300,000 USD – 100,000 USD

    = 200,000 USD

    Số thuế TNDN tạm tính = Lợi nhuận trước thuế * Tỷ lệ thuế

    = 200,000 USD * 20%

    = 40,000 USD

    Ghi sổ kế toán hàng quý:

        Nợ TK 821 (Chi phí thuế TNDN) = 40,000 USD

        Có TK 3334 (Thuế TNDN) = 40,000 USD

    Cuối năm:

    Sau khi kết thúc năm, công ty xác định lợi nhuận thực tế trước thuế là 250,000 USD.

    Thuế TNDN thực tế phải nộp = Lợi nhuận thực tế * Tỷ lệ thuế

    = 250,000 USD * 20%

    = 50,000 USD

Ghi sổ kế toán cuối năm:

    Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế TNDN tạm nộp hàng quý:

        Số chênh lệch (hoàn lại) = 40,000 USD – 50,000 USD = -10,000 USD (âm tương đương với hoàn lại 10,000 USD)

        Ghi nhận chênh lệch hoàn lại:

            Nợ TK 3334 (Thuế TNDN) = 10,000 USD

            Có TK 821 (Chi phí thuế TNDN) = 10,000 USD

    Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp lớn hơn số thuế TNDN tạm nộp hàng quý:

        Số chênh lệch (thiếu) = 50,000 USD – 40,000 USD = 10,000 USD

        Ghi nhận chênh lệch thiếu:

            Nợ TK 821 (Chi phí thuế TNDN) = 10,000 USD

            Có TK 3334 (Thuế TNDN) = 10,000 USD