Công ty ABC chi trả tiền lương cho nhân viên và cũng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài dịch vụ

image_pdfimage_print

Công ty ABC chi trả tiền lương cho nhân viên và cũng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài dịch vụ mà công ty đã sử dụng. Công ty này cần tính toán và ghi sổ kế toán cho thuế thu nhập cá nhân mà họ cần khấu trừ và nộp vào ngân sách Nhà nước.

    Xác định số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ tại nguồn:

    Lương của nhân viên: 50,000 USD

    Chi phí dịch vụ ngoài: 20,000 USD

    Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn: 10%

  1. a) Xác định số thuế phải khấu trừ:

    Số tiền thuế khấu trừ từ lương nhân viên = Lương nhân viên * Tỷ lệ thuế

    = 50,000 USD * 10% = 5,000 USD

    Số tiền thuế khấu trừ từ chi phí dịch vụ ngoài = Chi phí dịch vụ ngoài * Tỷ lệ thuế

    = 20,000 USD * 10% = 2,000 USD

  1. b) Ghi sổ kế toán khi chi trả tiền:

    Khi chi trả tiền lương cho nhân viên:

        Nợ TK 334 (Phải trả người lao động) = 50,000 USD

        Có TK 333 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – 3335) = 5,000 USD (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

        Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả)

    Khi thanh toán các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài:

        Nợ TK 331 (Phải trả cho người bán) = 20,000 USD

        Có TK 333 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – 3335) = 2,000 USD (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

        Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả)

  1. c) Nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước:

    Ghi nhận việc nộp thuế vào ngân sách:

        Nợ TK 333 (Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước – 3335) = Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp

        Có các TK 111, 112 để ghi nhận việc thanh toán số tiền thuế này vào ngân sách Nhà nước.