Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng nào?
Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng nào? Hướng dẫn giúp chị cách điền mẫu sổ này luôn nhé! Đây là câu hỏi của chị P.M đến từ Hưng Yên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng nào?

Sổ này dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng, ban làm căn cứ để đối chiếu khi tiến hành kiểm kê định kỳ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng được hướng dẫn tại Mẫu số S22-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Tải về Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất.

sổ kế toán

Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Hướng dẫn cách điền mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn?

Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được hướng dẫn tại Mẫu số S22-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mỗi đơn vị hoặc bộ phận (phân xưởng, phòng ban…) thuộc doanh nghiệp phải mở một sổ để theo dõi tài sản. Căn cứ vào chứng từ gốc về tăng, giảm tài sản để ghi vào sổ tài sản theo đơn vị sử dụng như sau:

– Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

– Cột C: Ghi tên nhãn hiệu TSCĐ và công cụ, dụng cụ

– Cột D: Ghi đơn vị tính (cái, chiếc…)

– Cột 1: Ghi số lượng

– Cột 2: Ghi nguyên giá TSCĐ hoặc đơn giá công cụ, dụng cụ

– Cột 3: Ghi số tiền (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2)

– Cột E, G: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

– Cột H: Ghi lý do giảm tài sản cố định và công cụ , dụng cụ

– Cột 4: Ghi số lượng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ giảm

– Cột 5: Ghi nguyên giá tài sản cố định và giá trị công cụ, dụng cụ giảm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tự thiết kế mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng để áp dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tự thiết kế mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng để áp dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình không, thì căn cứ theo Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.
2. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.
3. Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp được tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức sổ kế toán được hướng dẫn trong phụ lục số 4 Thông tư này để lập Báo cáo tài chính nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tự thiết kế mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng để áp dụng nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu.

Trường hợp không tự xây dựng được thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng được hướng dẫn tại Mẫu số S22-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng nào? Hướng dẫn giúp chị cách điền mẫu sổ này luôn nhé! Đây là câu hỏi của chị P.M đến từ Hưng Yên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng nào?

Sổ này dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng, ban làm căn cứ để đối chiếu khi tiến hành kiểm kê định kỳ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng được hướng dẫn tại Mẫu số S22-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Tải về Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất.

sổ kế toán

Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

Hướng dẫn cách điền mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn?

Căn cứ và phương pháp ghi sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn được hướng dẫn tại Mẫu số S22-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Mỗi đơn vị hoặc bộ phận (phân xưởng, phòng ban…) thuộc doanh nghiệp phải mở một sổ để theo dõi tài sản. Căn cứ vào chứng từ gốc về tăng, giảm tài sản để ghi vào sổ tài sản theo đơn vị sử dụng như sau:

– Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

– Cột C: Ghi tên nhãn hiệu TSCĐ và công cụ, dụng cụ

– Cột D: Ghi đơn vị tính (cái, chiếc…)

– Cột 1: Ghi số lượng

– Cột 2: Ghi nguyên giá TSCĐ hoặc đơn giá công cụ, dụng cụ

– Cột 3: Ghi số tiền (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2)

– Cột E, G: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ.

– Cột H: Ghi lý do giảm tài sản cố định và công cụ , dụng cụ

– Cột 4: Ghi số lượng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ giảm

– Cột 5: Ghi nguyên giá tài sản cố định và giá trị công cụ, dụng cụ giảm.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tự thiết kế mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng để áp dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình không?

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tự thiết kế mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng để áp dụng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình không, thì căn cứ theo Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

Sổ kế toán
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kinh doanh, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Luật kế toán.
2. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.
3. Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp được tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng các hình thức sổ kế toán được hướng dẫn trong phụ lục số 4 Thông tư này để lập Báo cáo tài chính nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.

Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tự thiết kế mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng để áp dụng nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu.

Trường hợp không tự xây dựng được thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể áp dụng mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng được hướng dẫn tại Mẫu số S22-DN ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.