Thuế là gì? Thực hiện đăng ký thuế bao lâu thì người nộp thuế được cơ quan thuế cấp mã số thuế?