Công ty TNHH An Bình

image_pdfimage_print

Công ty TNHH An Bình

Bảng kê các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

NGÀY

NỘI DUNG NGHIỆP VỤ

SỐ TIỀN

HẠCH TOÁN

20/10/2023

Khách hàng gửi tiền vào tài khoản thanh toán

100.000.000

 

21/10/2023

Ngân hàng chi trả tiền cho khách hàng

50.000.000

 

22/10/2023

Ngân hàng nhận lãi tiền gửi từ khách hàng

2.000.000

 

Lời giải chi tiết

Ngày 20/10/2023

 • Nội dung nghiệp vụ:Khách hàng gửi tiền vào tài khoản thanh toán
 • Số tiền:000.000
 • Hạch toán:
  • Có TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn
  • Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng

Ngày 21/10/2023

 • Nội dung nghiệp vụ:Ngân hàng chi trả tiền cho khách hàng
 • Số tiền:000.000
 • Hạch toán:
  • Có TK 131 – Phải thu khách hàng
  • Nợ TK 112 – Tiền gửi không kỳ hạn

Ngày 22/10/2023

 • Nội dung nghiệp vụ:Ngân hàng nhận lãi tiền gửi từ khách hàng
 • Số tiền:000.000
 • Hạch toán:
  • Có TK 515 – Doanh thu hoạt động dịch vụ
  • Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng

Kết luận:

 • Sau khi xử lý các nghiệp vụ trên, số dư tài khoản 112 – Tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng là 50.000.000.
 • Ngân hàng đã nhận lãi tiền gửi từ khách hàng là 2.000.000.