Công ty TNHH ADC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử

image_pdfimage_print

Công ty TNHH ADC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kinh doanh tháng 7/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

  • Ngày 01/07/2023, công ty mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng A, số dư ban đầu là 100.000.000 đồng.
  • Ngày 05/07/2023, công ty gửi tiền vào ngân hàng A là 50.000.000 đồng.
  • Ngày 10/07/2023, công ty rút tiền từ ngân hàng A là 20.000.000 đồng.
  • Ngày 20/07/2023, công ty chuyển tiền từ ngân hàng A sang ngân hàng B là 30.000.000 đồng.
  • Ngày 31/07/2023, công ty nhận được lãi tiền gửi từ ngân hàng A là 1.000.000 đồng.

Yêu cầu:

  • Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

Sổ nhật ký chung

NGÀY THÁNG

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

TÀI KHOẢN

NỢ

01/07/2023

1

Mở TK tiền gửi tại ngân hàng

1121

100.000.000

 

05/07/2023

2

Gửi tiền vào ngân hàng

1121

50.000.000

 

10/07/2023

3

Rút tiền từ ngân hàng

1121

20.000.000

 

20/07/2023

4

Chuyển tiền sang ngân hàng khác

1121

30.000.000

1122

31/07/2023

5

Nhận lãi tiền gửi

515

1.000.000

1121

Sổ cái

TÀI KHOẢN

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

NỢ

SỐ DƯ CUỐI KỲ

1121 – Tiền gửi ngân hàng

100.000.000

50.000.000

20.000.000

80.000.000

1122 – Tiền gửi ngân hàng khác

0

30.000.000

30.000.000

30.000.000

515 – Doanh thu hoạt động tài chính

0

1.000.000

1.000.000

1.000.000