Tại ngân hàng A, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 như sau:

Tại ngân hàng A, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 như sau:

  • Ngày 01/10/2023: Khách hàng Nguyễn Văn A gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng A với số tiền 100 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 8%/năm, trả lãi cuối kỳ.
  • Ngày 05/10/2023: Ngân hàng A cho khách hàng Trần Thị B vay ngắn hạn 50 triệu đồng, thời hạn 3 tháng, lãi suất 10%/năm, trả lãi hàng tháng.
  • Ngày 10/10/2023: Ngân hàng A thực hiện thanh toán cho khách hàng C khoản vay ngắn hạn 100 triệu đồng, thời hạn 6 tháng, lãi suất 9%/năm, trả lãi cuối kỳ.
  • Ngày 20/10/2023: Khách hàng D rút tiền từ tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng A với số tiền 50 triệu đồng.

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

  • Ngày 01/10/2023:

Nợ TK 1121 – Tiền gửi tiết kiệm

Có TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

  • Ngày 05/10/2023:

Nợ TK 128 – Cho vay ngắn hạn

Có TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

  • Ngày 10/10/2023:

Nợ TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

Có TK 128 – Cho vay ngắn hạn

Có TK 802 – Chi phí lãi vay

  • Ngày 20/10/2023:

Nợ TK 1122 – Tiền gửi thanh toán

Có TK 1121 – Tiền gửi tiết kiệm

Yêu cầu 2: Lập bảng tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023.

Lời giải:

TÀI KHOẢN

NỢ

1121 – Tiền gửi tiết kiệm

100.000.000

 

1122 – Tiền gửi thanh toán

100.000.000

50.000.000

128 – Cho vay ngắn hạn

-50.000.000

 

802 – Chi phí lãi vay

-2.500.000