Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử.

Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kinh doanh tháng 7/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngân hàng sau:

 • Ngày 01/07/2023, công ty mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Đồng Nai.
 • Ngày 05/07/2023, công ty gửi tiền vào tài khoản Vietinbank số 102010203040506, số tiền 100.000.000 đồng.
 • Ngày 10/07/2023, công ty rút tiền từ tài khoản Vietinbank số 102010203040506, số tiền 50.000.000 đồng.
 • Ngày 20/07/2023, công ty chuyển tiền từ tài khoản Vietinbank số 102010203040506 sang tài khoản Vietinbank số 102010203040507, số tiền 20.000.000 đồng.
 • Ngày 31/07/2023, công ty trả tiền lương cho nhân viên qua tài khoản Vietinbank số 102010203040506, số tiền 30.000.000 đồng.

Yêu cầu:

 • Định khoản kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

Ngày 01/07/2023

 • Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 100.000.000 đồng
 • Có TK 111 – Tiền mặt: 100.000.000 đồng

Ngày 05/07/2023

 • Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 100.000.000 đồng
 • Có TK 111 – Tiền mặt: 100.000.000 đồng

Ngày 10/07/2023

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt: 50.000.000 đồng
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 50.000.000 đồng

Ngày 20/07/2023

 • Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 20.000.000 đồng

Ngày 31/07/2023

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động: 30.000.000 đồng
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: 30.000.000 đồng