Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kế toán tháng 7 năm 2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngân hàng như sau

image_pdfimage_print

Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kế toán tháng 7 năm 2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngân hàng như sau:

  • Ngày 01/7/2023, công ty mở tài khoản tiền gửi ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với số tiền 100.000.000 đồng.
  • Ngày 02/7/2023, công ty chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi ngân hàng đến tài khoản của nhà cung cấp hàng hóa là Công ty TNHH XYZ với số tiền 50.000.000 đồng.
  • Ngày 05/7/2023, công ty nhận được tiền bán hàng từ khách hàng là Công ty TNHH DEF với số tiền 80.000.000 đồng.
  • Ngày 10/7/2023, công ty rút tiền từ tài khoản tiền gửi ngân hàng để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh với số tiền 60.000.000 đồng.

Yêu cầu:

Hãy hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào sổ kế toán ngân hàng.

Lời giải:

Sổ nhật ký chung

NGÀY, THÁNG, NĂM

SỐ HIỆU

LOẠI NGHIỆP VỤ

NỘI DUNG

TÀI KHOẢN NỢ

TÀI KHOẢN CÓ

01/07/2023

101

TK 112

Mở TK tiền gửi ngân hàng

1121

100.000.000

02/07/2023

102

TK 331

Chuyển tiền cho nhà cung cấp

3311

1121

05/07/2023

103

TK 112

Nhận tiền bán hàng

1121

1311

10/07/2023

104

TK 112

Rút tiền chi phí

1121

1541

Sổ chi tiết TK 112

NGÀY, THÁNG, NĂM

SỐ TIỀN

NỢ

01/07/2023

100.000.000

100.000.000

 

02/07/2023

-50.000.000

100.000.000

50.000.000

05/07/2023

80.000.000

50.000.000

80.000.000

10/07/2023

-60.000.000

80.000.000

-60.000.000