Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong tháng 7/2023, công ty có các hoạt động ngân hàng như sau

image_pdfimage_print

Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong tháng 7/2023, công ty có các hoạt động ngân hàng như sau:

  • Ngày 01/7/2023: Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần X với số dư ban đầu là 100.000.000 đồng.
  • Ngày 02/7/2023: Nhận được tiền mặt từ khách hàng thanh toán tiền hàng bán, số tiền 50.000.000 đồng.
  • Ngày 03/7/2023: Rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng để trả lương cho nhân viên, số tiền 20.000.000 đồng.
  • Ngày 05/7/2023: Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại,… bằng chuyển khoản, số tiền 15.000.000 đồng.
  • Ngày 07/7/2023: Nhận được tiền lãi từ ngân hàng, số tiền 5.000.000 đồng.

Yêu cầu:

  • Ghi sổ nhật ký chung cho các nghiệp vụ ngân hàng trên.
  • Tính số dư cuối kỳ của tài khoản tiền gửi ngân hàng.

Lời giải:

Sổ nhật ký chung

NGÀY

SỐ HIỆU

NỘI DUNG

NỢ

01/7/2023

1

Mở tài khoản tiền gửi

100.000.000

02/7/2023

2

Thu tiền mặt từ khách hàng

50.000.000

03/7/2023

3

Rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng

20.000.000

05/7/2023

4

Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại,…

15.000.000

07/7/2023

5

Nhận được tiền lãi từ ngân hàng

5.000.000

Số dư cuối kỳ của tài khoản tiền gửi ngân hàng

Số dư cuối kỳ của tài khoản tiền gửi ngân hàng được tính như sau:

Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Nợ – Có

Số dư cuối kỳ = 100.000.000 + 50.000.000 – 20.000.000 – 15.000.000 + 5.000.000 = 110.000.000 đồng

Kết luận:

Sau khi ghi sổ nhật ký chung và tính toán, ta có số dư cuối kỳ của tài khoản tiền gửi ngân hàng là 110.000.000 đồng.