Công ty ABC là một ngân hàng thương mại, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 như sau:

image_pdfimage_print

Công ty ABC là một ngân hàng thương mại, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 10/2023 như sau:

 • Ngày 01/10/2023:
  • Nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, số tiền 100.000.000 đồng, lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng.
  • Cho vay khách hàng số tiền 50.000.000 đồng, lãi suất 10%/năm, kỳ hạn 6 tháng.
 • Ngày 10/10/2023:
  • Thu lãi tiền gửi tiết kiệm của khách hàng, số tiền 1.000.000 đồng.
  • Chi lãi tiền vay của khách hàng, số tiền 2.500.000 đồng.
 • Ngày 20/10/2023:
  • Khách hàng trả nợ gốc vay, số tiền 20.000.000 đồng.
  • Khách hàng trả lãi vay, số tiền 5.000.000 đồng.
 • Ngày 30/10/2023:
  • Khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm, số tiền 50.000.000 đồng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Lời giải:

Ngày 01/10/2023:

Nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng

 • Nợ TK 112: 100.000.000
 • Có TK 131: 100.000.000

Cho vay khách hàng

 • Nợ TK 128: 50.000.000
 • Có TK 136: 50.000.000

Ngày 10/10/2023:

Thu lãi tiền gửi tiết kiệm của khách hàng

 • Nợ TK 131: 1.000.000
 • Có TK 713: 1.000.000

Chi lãi tiền vay của khách hàng

 • Nợ TK 712: 2.500.000
 • Có TK 128: 2.500.000

Ngày 20/10/2023:

Khách hàng trả nợ gốc vay

 • Nợ TK 136: 20.000.000
 • Có TK 112: 20.000.000

Khách hàng trả lãi vay

 • Nợ TK 128: 5.000.000
 • Có TK 112: 5.000.000

Ngày 30/10/2023:

Khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm

 • Nợ TK 112: 50.000.000
 • Có TK 131: 50.000.000