Công ty TNHH ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh các sản phẩm điện tử. Trong kỳ kinh doanh tháng 7/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

image_pdfimage_print

NGÀY

NỘI DUNG NGHIỆP VỤ

SỐ TIỀN

01/07/2023

Nhập tiền mặt của khách hàng bán hàng

100.000.000 đồng

02/07/2023

Rút tiền mặt tại ngân hàng để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh

50.000.000 đồng

03/07/2023

Chuyển tiền mặt cho nhà cung cấp

20.000.000 đồng

04/07/2023

Nhận tiền mặt của khách hàng bán hàng

70.000.000 đồng

05/07/2023

Nhận tiền mặt từ ngân hàng để trả lương cho nhân viên

30.000.000 đồng

06/07/2023

Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại

10.000.000 đồng

07/07/2023

Lãi tiền gửi ngân hàng

5.000.000 đồng

Yêu cầu:

  • Lập các bút toán kế toán cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
  • Tính số dư cuối kỳ của các tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Lời giải:

Bút toán kế toán

NGÀY

NỘI DUNG NGHIỆP VỤ

SỐ TIỀN

TK NỢ

TK CÓ

01/07/2023

Nhập tiền mặt của khách hàng bán hàng

100.000.000

111

112

02/07/2023

Rút tiền mặt tại ngân hàng để chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh

50.000.000

111

112

03/07/2023

Chuyển tiền mặt cho nhà cung cấp

20.000.000

111

331

04/07/2023

Nhận tiền mặt của khách hàng bán hàng

70.000.000

111

112

05/07/2023

Nhận tiền mặt từ ngân hàng để trả lương cho nhân viên

30.000.000

112

334

06/07/2023

Thanh toán tiền điện, nước, điện thoại

10.000.000

111

642

07/07/2023

Lãi tiền gửi ngân hàng

5.000.000

112

515

Số dư cuối kỳ

TK

SỐ DƯ CUỐI KỲ

111

105.000.000 đồng

112

90.000.000 đồng