Công ty K có một bộ phận Q sản xuất một loại chi tiết máy được sử dụng rộng rãi trong sản xuất máy nổ

image_pdfimage_print

Công ty K có một bộ phận Q sản xuất một loại chi tiết máy được sử dụng rộng rãi trong sản xuất máy nổ. Tài sản sử dụng bình quân của bộ phận này là 800.000.000 đ. Công ty K mong muốn một tỉ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) tối thiểu là 15%. Chi tiết máy của bộ phận Q được bán ra với giá 8.000đ/sp, biến phí đơn vị là 5.000 đ/sp, định phí 480.000.000 đ một năm.

Công suất của bộ phận này là 250.000 chi tiết một năm.

Yêu cầu: (Các câu hỏi độc lập với nhau)

a. Bao nhiêu sản phẩm được bán ra để bộ phận này đạt được ROI mong muốn, ở đó, tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu và số vòng quay tài sản là bao nhiêu.

b. Với giá bán 8.000 đ/sp, bộ phận Q đang bán được 200.000 chi tiết một năm và năng lực còn nhàn rỗi là 50.000 chi tiết. Bộ phận Q đang nghiên cứu giảm giá bán 50.000 chi tiết này sao cho ROI toàn bộ phận Q đạt mức tối thiểu là 20%. Giá bán thấp nhất cho 50.000 chi tiết này là bao nhiêu.

c. Quản lý bộ phận Q muốn giá bán giảm đi 5%, bộ phận Q phải bán bao nhiêu chi tiết để đạt được ROI tối thiểu là 15%.

d. Nếu Bộ phận Q đang hoạt động ở mức độ đạt được ROI tối thiểu 15%, quản lý bộ phận này muốn tăng giá bán thêm 5%, điều này có thể làm lượng bán giảm đi 20.000 chi tiết một năm, tuy nhiên, tài sản sử dụng bình quân có thể giảm được 50.000.000 đ nhờ giảm được hàng tồn kho và các khoản phải thu. Tính toán sự thay đổi của ROI, tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu và số vòng quay tài sản.

e. Bộ phận Q muốn giảm giá bán 5%, đồng thời tăng thêm chi phí quảng cáo, dự kiến năng lực hoạt động có thể sử dụng hết. Chi phí quảng cáo có thể tăng thêm bao nhiêu để bộ phận Q vẫn đạt được ROI toàn bộ phận là 20%.

BÀI GIẢI

a. Tính sản lượng cần thiết

Sản lượng cần đạt: [480.000.000 + 800.000.000 x 15%]/ [ 8.000 – 5.000] = 200.000sp

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: [120.000.000 / 1.600.000.000]% = 7,50%

Số vòng quay tài sản: 1.600.000.000 / 800.000.000 =  2,00 vòng

b. Xác định giá bán đặc biệt 

Biến phí mỗi sp: 5.000 đ/sp

Số dư đảm phí linh hoạt tính cho mỗi sp :

Định phí: 00 đ/sp

Lợi nhuận: [800.000.000 x 20% – 800.000.000 x 15%] / 50.000 = 800đ/sp

Giá bán tối thiểu: 5.000 + 800 = 5.800 đ/sp

Doanh thu tối thiểu lô hàng: 50.000 x 5.800 = 290.000.000đ

c. Tính sản lượng cần thiết

Lợi nhuận mục tiêu: 800.000.000 x 15% = 120.000.000 đ

Sản lượng cần đạt: [480.000.000 + 120.000.000] / [ 3.000 – 5%x 8.000] = 230.769sp

d. Xác định thay đổi ROI

Trước thay đổi, tại ROI 15%,

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: 7,50%

Số vòng quay tài sản:  2,00 vòng

Sau thay đổi, 

LN: (200.000 – 20.000) x (8.000 x 105% – 5.000)– 480.000.000 = 132.000.000 đ

TS sử dụng bình quân: 800.000.000 – 50.000.000 = 750.000.000 đ

ROI: 132.000.000 / 750.000.000]% = 17,60%

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: [132.000.000 / 1.512.000.000]% = 8,73%

Số vòng quay tài sản: 1.512.000.000 / 750.000.000 =  2,02 vòng

Tình hình :

ROI tăng: 17,60 – 15,00 = + 2,60 %

TLLDTDT tăng: 8,73 – 7,50 = +1,23%

SVQTS tăng :2,02 – 2,00 = + 0,0 2 vòng

e. Xác định định phí tương ứng

LN = SD ĐP – ĐP, nên ĐP = SDĐP – LN

LN: 800.000.000 X 20% = 160.000.000 Đ

SDĐP: 250.000 X [8.000 X 0,95 – 5.000] = 650.000.000 đ

ĐP = 650.000.000 – 160.000.000 = 490.000.000 đ

Định phí quảng cáo tăng thêm tối đa: 490.000.000 – 480.000.000=10.000.000 đ