Công ty AB có tài liệu về kinh doanh sản phẩm A năm 2023: Định phí hằng kỳ 1.200.000 đ

image_pdfimage_print

Công ty AB có tài liệu về kinh doanh sản phẩm A năm 2019:

Định phí hằng kỳ 1.200.000 đ, sản lượng hòa vốn 6.000sp, tổng biến phí 6.800.000 đ, ROI thực tế 10%, tài sản sử dụng bình quân 5.000.000 đ, năng lực hoạt động từ 5.000 sp – 10.000sp.

Yêu cầu:

a. Định giá bán đơn vị sản phẩm và xác định phạm vi linh hoạt của đơn giá bán theo phương pháp trực tiếp.

b. Lập dự toán kết quả kinh doanh với dự tính tiêu thụ 8.000 sp, trong đó, quý 1: 2.000 sp, quý 2: 2.000 sp, quý 3: 3.000 sp, quý 4: 1.000 sp.

c. Trong năm 2020, công ty Q đặt mua 7.000 sp B với giá 900 đ/sp. Nếu thực hiện đơn đặt hàng này, công ty phải ngưng kinh doanh 3.000 sp A để dồn năng lực sản xuất sản phẩm B. Cho biết, biến phí sản phẩm B là 750 đ/sp. Anh chị phân tích và chứng minh có nên thực hiện đơn đặt hàng này không.

BÀI GIẢI

a. Định giá bán

Số dư đảm phí đơn vị: 1.200.000 / 6.000 = 200 đ/sp

Sản lượng trong kỳ: [1.200.000 + 5.000.000 x 10%] / 200 = 8.500 sp

Biến phí đơn vị: 6.800.000 / 8.500 = 800 đ/sp

Cơ cấu đơn giá bán: 800 + 200 = 1.000 đ/sp

b. Lập dự toán kết quả kinh doanh 

Chỉ tiêu

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4 

Cả năm

Doanh thu [đ]

2.000.000

2.000.000

3.000.000

1.000.000

8.000.000

SL tiêu thụ [sp]

2.000

2.000

3.000

1.000

8.000

-ĐG bán [đ/sp]

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Biến phí

1.600.000

1.600.000

2.400.000

800.000

6.400.000

SL tiêu thụ [sp]

2.000

2.000

3.000

1.000

8.000

ĐG biến phí [đ/sp]

800

800

800

800

800

Số dư đảm phí [đ]

400.000

400.000

600.000

200.000

1.600.000

Định phí [đ]]

300.000

300.000

300.000

300.000

1.200.000

Lợi nhuận [đ]

100.000

100.000

300.000

(100.000)

400.000

 c. Phân tích phương án kinh doanh

CLSDĐP: 7.000 X [900-750] – 3.000 X 200 = + 450.000 đ

CL ĐP: 00

KQ = 450.000 – 000 = 450.000 đ

Công ty nên chấp nhận đơn đặt hàng lợi nhuận sẽ tăng 450.000 đ