Công ty DOSA có các giao dịch sau trong tháng 5 năm 2023:

image_pdfimage_print

Công ty DOSA có các giao dịch sau trong tháng 5 năm 2023:

 1. Ngày 1/5: Công ty mua hàng hóa từ nhà cung cấp A với giá 10,000,000 VND, thanh toán bằng tiền mặ
 2. Ngày 5/5: Công ty bán hàng hóa cho khách hàng B với giá 15,000,000 VND, nhận tiền mặ
 3. Ngày 10/5: Thanh toán tiền lương cho nhân viên với tổng số 8,000,000 VND, thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.
 4. Ngày 20/5: Mua thiết bị văn phòng với giá 5,000,000 VND, thanh toán 50% bằng tiền mặt và 50% bằng chuyển khoản ngân hàng.
 5. Ngày 25/5: Công ty nhận được hóa đơn điện nước tháng 5 với tổng giá trị là 2,000,000 VND, chưa thanh toá

Hãy ghi sổ cái và lập bảng cân đối kế toán cho công ty XYZ vào cuối tháng 5.

Li gii:

Bng cân đối kế toán cui tháng 5:

TÀI KHON

N (VND)

CÓ (VND)

Hàng tồn kho

10,000,000

 

Tiền mặt

 

15,000,000

Nợ phải trả

 

2,000,000

Thiết bị văn phòng

2,500,000

2,500,000

Vốn chủ sở hữu

 

10,500,000

S cái:

 1. Ngày 1/5:
  • Nợ Hàng tồn kho: 10,000,000
  • Có Tiền mặt: 10,000,000
 2. Ngày 5/5:
  • Nợ Tiền mặt: 15,000,000
  • Có Doanh thu bán hàng: 15,000,000
 3. Ngày 10/5:
  • Nợ Chi phí lương: 8,000,000
  • Có Tiền mặt: 8,000,000
 4. Ngày 20/5:
  • Nợ Thiết bị văn phòng: 5,000,000
  • Có Tiền mặt: 2,500,000
  • Có Nợ phải trả: 2,500,000
 5. Ngày 25/5:
  • Nợ Nợ phải trả: 2,000,000
  • Có Doanh thu chưa thanh toán: 2,000,000