Công ty TNHH ABC là một doanh nghiệp thương mại kinh doanh mặt hàng điện tử. Trong tháng 10/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế

image_pdfimage_print

Công ty TNHH ABC là một doanh nghiệp thương mại kinh doanh mặt hàng điện tử. Trong tháng 10/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

NGÀY

NI DUNG NGHIP V

S TIN

1/10

Mua hàng hóa của Công ty XYZ giá chưa có thuế GTGT là 100.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng chuyển khoản.

110.000.000

5/10

Nhận hàng hóa từ Công ty XYZ.

10/10

Bán hàng hóa cho khách hàng M giá chưa có thuế GTGT là 120.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.

132.000.000

15/10

Chi phí vận chuyển hàng hóa cho khách hàng M là 2.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT.

2.200.000

18/10

Thanh toán tiền thuê kho bãi cho Công ty NN là 10.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT.

11.000.000

20/10

Chi phí điện, nước, điện thoại cho tháng 10 là 5.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT.

5.500.000

25/10

Nhận tiền của khách hàng M thanh toán tiền hàng bán ngày 10/10.

132.000.000

30/10

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua hàng ngày 1/10.

11.000.000

Hãy lập báo cáo tài chính cho công ty XYZ vào cuối tháng 5.

Lời giải:

Báo cáo li nhun và l lc (Lãi/l) cui k:

  • Doanh thu bán hàng: 15,000,000 VND
  • Chi phí lương: 8,000,000 VND
  • Lãi gộp: 7,000,000 VND

Bng cân đối kế toán cui tháng 5:

TÀI KHON

S DƯ CUI K (VND)

Hàng tồn kho

10,000,000

Tiền mặt

7,500,000

Nợ phải trả

2,000,000

Thiết bị văn phòng

2,500,000

Vốn chủ sở hữu

10,500,000

Báo cáo lưu chuyn tin t:

  • Tiền mặt đầu kỳ: 0 VND
  • Tiền mặt cuối kỳ: 7,500,000 VND
  • Lưu chuyển tiền mặt: 7,500,000 VND

Báo cáo tài chính giúp công ty XYZ đánh giá tình hình tài chính và hiệu suất kinh doanh của mình vào cuối tháng 5.