Công ty TNHH ABC là một doanh nghiệp thương mại kinh doanh mặt hàng điện tử. Trong tháng 10/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau

Công ty TNHH ABC là một doanh nghiệp thương mại kinh doanh mặt hàng điện tử. Trong tháng 10/2023, công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

NGÀY

NI DUNG NGHIP V

S TIN

1/10

Mua hàng hóa của Công ty XYZ giá chưa có thuế GTGT là 100.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Thanh toán bằng chuyển khoản.

110.000.000

5/10

Nhận hàng hóa từ Công ty XYZ.

10/10

Bán hàng hóa cho khách hàng M giá chưa có thuế GTGT là 120.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.

132.000.000

15/10

Chi phí vận chuyển hàng hóa cho khách hàng M là 2.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT.

2.200.000

18/10

Thanh toán tiền thuê kho bãi cho Công ty NN là 10.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT.

11.000.000

20/10

Chi phí điện, nước, điện thoại cho tháng 10 là 5.000.000 đồng, chưa có thuế GTGT.

5.500.000

25/10

Nhận tiền của khách hàng M thanh toán tiền hàng bán ngày 10/10.

132.000.000

30/10

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua hàng ngày 1/10.

11.000.000

Yêu cu

  1. Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  2. Lập bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

Li gii

  1. Định khon kế toán

NGÀY

NI DUNG NGHIP V

S TIN

TK N

TK CÓ

1/10

Mua hàng hóa

110.000.000

153

131

5/10

Nhận hàng hóa

153

10/10

Bán hàng hóa

132.000.000

511

131

15/10

Chi phí vận chuyển

2.200.000

642

111

18/10

Chi phí thuê kho bãi

11.000.000

642

111

20/10

Chi phí điện, nước, điện thoại

5.500.000

642

111

25/10

Thu tiền của khách hàng

132.000.000

111

131

30/10

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào

11.000.000

1331

3331

  1. Bng cân đối kế toán

TÀI KHON

S DƯ

S DƯ N

111

132.000.000

112

200.000.000

153

110.000.000

131

110.000.000

3331

11.000.000

642

29.700.000

511

132.000.000

411

132.00