Công ty BC có tài liệu kinh doanh sản phẩm A và sản phẩm B năm 2023 như sau

image_pdfimage_print

Công ty BC có tài liệu kinh doanh sản phẩm A và sản phẩm B năm 2023  như sau :

Chỉ tiêu

Sản phẩm A

Sản phẩm B

Toàn công ty

Khối lượng tiêu thụ [sp]

4.000

5.000

 

Đơn giá bán (đ/sp)

1.000

2.000

 

Biến phí đơn vị (đ/sp)

600

1.500

 

Định phí bộ phận (đ)

1.000.000

2.000.000

 

Định phí chung (đ)

 

 

800.000

Tài sản sử dụng bình quân 10.000.000 đ và ROI tối thiểu 8%

Yêu cầu :

a. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp và đánh giá khả năng tăng lợi nhuận của từng sản phẩm khi doanh thu thay đổi.

b. Xác định doanh thu hòa vốn toàn công ty và sản lượng tiêu thụ từng sản phẩm tương ứng với kết cấu doanh thu của công ty có 40% là doanh thu sản phẩm A, 60% là doanh thu sản phẩm B.

c. Tính RI và ROI của công ty và dự tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cần đạt trong năm kế tiếp nếu công ty mong muốn tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng thm 10%, luân chuyển tài sản tăng thêm 20%.

BÀI GIẢI

a. Lập báo cáo kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu

Sản phẩm A

Sản phẩm B

Công ty

Số tiền

(đ)

Tỷ lệ

(%)

Số tiền

(đ)

Tỷ lệ

(%)

Số tiền

(đ)

Tỷ lệ

(%)

1.Doanh thu [đ]

4.000.000

100,00

10.000.000

100,00

14.000.000

100,00

2.Biến phí [đ]

2.400.000

60,00

7.500.000

75,00

9.900.000

70,71

3.SD ĐP [đ]

1.600.000

40,00

2.500.000

25,00

4.100.000

29,29

4.ĐPBP [đ]

1.000.000

 

2.000.000

 

3.000.000

 

5.SDBP [đ]

600.000

 

500.000

 

1.100.000

 

6.ĐP chung [đ]

 

 

 

 

800.000

 

7.Lợi nhuận [đ]

 

 

 

 

300.000

 

 Sản phẩm A có khả năng tăng lợi nhuận tốt hơn khi tăng doanh thu vì tỷ lệ số dư đảm phí lớn hơn sản phẩm B

b. Phân tích điểm hòa vốn kép

DTHV chung toàn công ty 3.800.000 / 29,29% = 12.973.711 đ

Sản phẩm A :

DT tương ứng: 40% x 12.973.711 = 5.189.484 đ

SL tương ứng: 5.189.484 / 1.000 = 5.189 sp

Sản phẩm B :

DT tương ứng: 60% x 12.973.711 = 7.784.227 đ

SL tương ứng: 7.784.227 / 2.000 = 3.892 sp

c. Tính ROI và RI

ROI: (300.000 / 10.000.000)% = 3%

ROI: 300.000 – 10.000.000 x 8% = – 500.000 đ

ROI = [LN / DT] X  [DT/ TS]

ROI = [LN / DT] X [DT/ TS]  —- [LN / DT]  = 3% X 110% / 120% = 2,75%