Công ty AB có tài liệu sản phẩm A như sau : Đơn giá bán 2.500 đ/sp

image_pdfimage_print

Công ty AB có tài liệu sản phẩm A như sau :

  • Đơn giá bán 2.500 đ/sp;
  • Biến phí đơn vị 2.000 đ/sp, trong đó, biến phí sản xuất 1.600 đ/sp
  • Tổng định phí hằng kỳ 4.000.000 đ;
  • Năng lực sản xuất kinh doanh hằng kỳ từ 6.000 sp – 12.000sp.

Yêu cầu :

a. Cho biết mục tiêu lợi nhuận hằng kỳ của công ty là 800.000 đ, năng lực sản xuất kinh doanh hằng kỳ của công ty 7.000 sp, xác định giá bán thêm 5.000 sp A.

b. Cho biết mục tiêu lợi nhuận hằng kỳ của công ty 000 đ, năng lực sản xuất kinh doanh hằng kỳ của công ty 9.000 sp, xác định giá chuyển nhượng nội bộ 5.000 sp A.

BÀI GIẢI

a. Định giá bán đặc biệt

Biến phí mỗi sản phẩm sau thay đổi: 2.000 đ/sp Số dư đảm phí linh hoạt mỗi sản phẩm:

Định phí cần bù đắp: 000 [ vì sản lượng hòa vốn 8.000 sp]

Lợi nhuận cần đạt: 800.000 – (7.000 x 500 – 4.000.000)] / 5.000 = 220 đ/sp

Giá bán thấp nhất: 2.000 + 220 = 2.220 đ/sp

b. Định giá chuyển nhượng nội bộ

Biến phí thực hiện mỗi sản phẩm: 1.600 đ/sp

SDĐP cần bù đắp 1 sp: 4.800.000 – (7.000 x 500) / 5.000 = 260 đ/sp Giá chuyển nhượng nội bộ thấp nhất: 1.600 +260 = 1.860 đ/sp