Các tài liệu sau đây đã thu thập từ các công ty A, công ty B, công ty C như sau

image_pdfimage_print

Các tài liệu sau đây đã thu thập từ các công ty A, công ty B, công ty C như  sau: 

  • Công ty A: doanh thu 4.000, lợi nhuận sau thuế 288 (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 28%), tỉ lệ hoàn vốn ROI 20%;
  • Công ty B: tài sản sử dụng bình quân 4.000, ty suất lợi nhuận trên doanh thu 6.25%, số vòng quay tài sản là 4;
  • Công ty C: lợi nhuận trước thuế 900, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 15%, tỉ lệ hoàn vốn ROI 30%.

Yêu cầu: Tính các chỉ tiêu sau đây:

a. Công ty A: Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu, tài sản sử dụng bình quân, số vòng quay tài sản;

b. Công ty B: Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, lợi nhuận trước chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận;

c. Công ty C: doanh thu thuần, tài sản sử dụng bình quân và số vòng quay vốn tài sản

BÀI GIẢI

a. Tính các chỉ tiêu liên quan đến ROI của công ty A

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận sau thuế / [100 – thuế suất]

=   (LN / TS bq )*20% 

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: (400 / 4.000)% = 10%

TSbq: (10% x 4.000) /  20% =  2.000

Số vòng quay: 4.000 / 2.000 = 2 vòng

b. Tính các chỉ tiêu liên quan đến ROI của công ty B

(LN/ TS bq)   x 4.000

= [(LN/DT) x 6.25%] x [(DT/TSbq) x 4] 

Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư [ROI]:  6,25 % x 4 = 25%

Lợi nhuận trước thuế:   4.000 x 25% = 1.000

Doanh thu:  1.000 / 6,25% = 16.000

c. Tính các chỉ tiêu liên quan đến ROI của công ty C

(LN[900] / TSbq) x 30%

= [(LN/DT)x 15%] x (DT/TSbq)

Doanh thu:  900/ 15% = 6.000

TSbq:  900/ 30% = 3.000

Số vòng quay tài sản:  6.000 / 3.000 = 2 vòng